Normal_kinderpsychiater__jeugdpsychiater

In Nederland wachten ruim 27.000 mensen te lang op geestelijke gezondheidszorg. Vooral het aantal mensen dat te lang op een intake wacht is hoog. In totaal wachtten in mei 75.000 mensen op geestelijke gezondheidszorg. In een nieuwe informatiekaart over de wachttijden in de ggz geeft de Nederlandse Zorgautoriteit voor het eerst inzicht in het aantal wachtenden. Sinds begin dit jaar moeten aanbieders deze gegevens aanleveren. Dit meldt de NZa. 

Bij ruim 27.000 wachtenden in de ggz is de duur van hun wachttijd dus langer dan de Treeknorm. De Treeknorm is de maximaal aanvaardbare wachttijd zoals die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars is afgesproken.

Betrouwbaar inzicht

Bij het effectief aanpakken van de wachtproblematiek in de ggz is betrouwbaar inzicht in de aard, omvang en ontwikkeling van het probleem een essentiële randvoorwaarde. Dit inzicht helpt om te bepalen waar eventuele knelpunten zitten. En hoe deze het best kunnen worden aangepakt. Inzicht in de wachttijden was er al. Daar komt nu inzicht in het aantal wachtenden bij.

Deze aanvullende inzichten kunnen met name zorgverzekeraars, regionale taskforces, regionale transfermechanismen, beleidsmakers en toezichthouders gebruiken om te monitoren in hoeverre hun aanpak leidt tot kortere wachttijden en –lijsten, en welke aanvullende acties er eventueel nodig zijn. Zo helpt het inzicht in de aantallen wachtenden bij het matchen van vraag en aanbod in de regio. Ook stelt het partijen zoals de NZa in staat de impact van de coronacrisis op de toegankelijkheid van de ggz nog beter te kunnen beoordelen en monitoren.

Instroom

In de informatiekaart brengt de NZa naast het aantal wachtenden (in de maand mei) de instroom in de ggz in kaart. Omdat deze mensen al in behandeling zijn, is te zien voor de behandeling van welke diagnoses zij hebben gewacht. Per diagnose kan de NZa vervolgens laten zien hoeveel mensen instroomden en welk deel binnen Treeknorm kon worden gezien voor de intake en de behandeling. De hoogste instroom is in de basis-ggz, voor depressies en voor angststoornissen. Het aandeel van de mensen dat binnen en buiten de treeknorm kon worden gezien voor de intake en de behandeling verschilt niet zo sterk tussen diagnoses.

Regio

Daarnaast is ook een uitsplitsing te maken per regio. De grootste instroomaantallen zijn te zien in de regio’s Utrecht, Amsterdam en Waardenland (Dordrecht en omstreken). In de regio Apeldoorn/Zutphen, Drenthe en Noord-Limburg is het aandeel mensen dat te lang wacht op de intake het grootst.

Door: Nationale Zorggids