Kleine ggz-aanbieders kunnen grotere rol spelen bij verlichten druk ggz

Kleine en middelgrote ggz-aanbieders kunnen een grotere rol spelen bij het verlichten van de druk op de ggz. Dit kan bijvoorbeeld door officiële samenwerkingsverbanden aan te gaan met grote ggz-instellingen. Ook zouden ze vaker betrokken moeten zijn bij regionale overleggen om de toegankelijkheid tot de ggz te vergroten en wachttijden te verlagen. Partijen zijn van elkaar afhankelijk om wachttijden in de ggz te verminderen. Dit staat in de publicatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na toezicht op kleine en middelgrote ggz-aanbieders, meldt IGJ. 

In 2022 bezocht de IGJ 47 kleine en middelgrote ggz-aanbieders. Deze aanbieders hebben een omzet tussen 700.000 en 60 miljoen euro. De bezochte aanbieders bieden laagdrempelige, ambulante zorg voor lichtere klachten (basis ggz) en zorg voor complexe psychische/psychiatrische problematiek (specialistische ggz). De kwaliteit van zorg van deze ggz-aanbieders is redelijk tot goed. Het merendeel voldoet ruim aan de normen van persoonsgerichte zorg, deskundige hulpverlener en sturing op kwaliteit. Bij de 15 procent van de bezochte ggz-aanbieders die niet voldeden aan de normen en waar risico’s waren voor de kwaliteit van zorg, heeft de inspectie direct gevraagd verbeteringen door te voeren.

Verbeterpunten

Naast het innemen van een meer zichtbare positie in de keten, heeft de inspectie nog een aantal verbeterpunten voor kleine en middelgrote ggz-aanbieders. De belangrijkste zijn: veiligere omgang met medicatie, betere ondersteuning van naasten, meer aandacht voor een veilige zorgrelatie en systematischere monitoring van de kwaliteit van zorg.

Veiligere omgang met medicatie houdt in dat alle zorgverleners op de hoogte zijn van het medicatiegebruik van de client en dat er een medicatieoverzicht van de huisarts beschikbaar en vindbaar is. Veilig voorschrijven van medicatie gebeurt via een Elektronisch Voorschrijf Systeem.

Goede zorg betekent dat ook de naasten goede ondersteuning krijgen en dat er aandacht is voor hun vragen en behoeften. Dit kan via het aanbieden van familiebijeenkomsten of doorverwijzen naar zelfhulpgroepen. Een naaste die goed geholpen wordt, is beter in staat om een cliënt voor een langere tijd te ondersteunen. Dit kan de behandelperiode van de cliënt verkorten en wachttijden verminderen.

Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is belangrijk binnen de zorg. Maak dit bespreekbaar in de organisatie en zorg dat werknemers bekend zijn met de Leidraad Veilige zorgrelatie, aldus IGJ, die tot slot ook wil dat ggz-aanbieders incidenten regelmatig bespreken en dat het zicht op risico’s als suïcide, agressie of kindermishandeling en huiselijk geweld goed en systematisch is vastgelegd.

Regionale netwerken

Regionale netwerken bieden kansen, bijvoorbeeld om de wachtlijsten in de ggz aan te pakken. De inspectie richt zich in haar toezicht op de domeinoverstijgende samenwerking rond de instroom naar de ggz en het sociaal domein in de regio. Hiervoor spreekt de inspectie met kleine -en middelgrote ggz-aanbieders, betrokken organisaties in de regio’s en met de koepels binnen de ggz.

Door: Nationale Zorggids