Logo_inspectie_jeugdzorg

Op 21 januari 2015 hebben de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie SZW een onaangekondigd tussentijds toezicht uitgevoerd bij justitiële jeugdinrichting (JJI) Amsterbaken. Dit tussentijds toezicht volgt op een doorlichting die de Inspecties in mei 2013 uitvoerden.

De Inspecties constateerden dat de inrichting groepsleiders nog onvoldoende liet trainen in het omgaan met agressie en geweld en in de herhaling van de omgangsmethodiek YOUTURN. Daarnaast kwam het tot aan het moment van de inspectie voor dat jongeren tijdens hun dagprogramma op hun kamer worden ingesloten en dat een groep jongeren wordt begeleid door één groepsleider in plaats van twee. De Inspecties vinden dit ongewenst.
 
Tevens hebben de Inspecties het tussentijds toezicht benut om nader onderzoek te doen naar twee recente ontvluchtingen. De Inspecties stellen vast dat de inrichting en DJI de twee ontvluchtingen voldoende hebben geëvalueerd en verbeterpunten benoemd. Tijdens het tussentijds toezicht herkenden de Inspecties de gesignaleerde verbeterpunten op het gebied van de scherpte op de beveiliging. De inrichting heeft inmiddels op basis van de aanbevelingen uit de evaluaties verbeteringen doorgevoerd.
 
De Inspecties hebben de bevindingen van het tussentijds toezicht op 31 maart 2015 aan de directie van Amsterbaken gepresenteerd. Op de bovengenoemde verbeterpunten heeft de directie inmiddels actie ondernomen. De Inspecties hebben op basis hiervan besloten geen verder onderzoek uit te voeren.
 
© Nationale Zorggids