'Kabinet doet te weinig aan bestrijding armoede mensen met een beperking'

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag twee miljard euro vrijgemaakt om armoede tegen te gaan. Ieder(in) juicht geld om armoede tegen te gaan toe, tegelijkertijd is de organisatie teleurgesteld dat er geen gerichte maatregelen zijn getroffen om de bestaanszekerheid voor mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren. Terwijl dit hard nodig is, want zij hebben vaak hoge extra kosten vanwege hun aandoening. Dit wordt erger doordat het kabinet de stapeling van zorgkosten laat oplopen, met zijn voornemen om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo in te voeren, meldt Ieder(in).

Bijna alle politieke partijen hebben aangedrongen op extra koopkrachtmaatregelen voor de lage inkomens. Het kabinet heeft hieraan gehoor gegeven door een aantal algemene maatregelen te nemen. Zoals verhoging van de huurtoeslag en verhoging van het kindgebonden budget. Voor mensen met een beperking en chronisch zieken met een laag besteedbaar inkomen zijn deze maatregelen niet toereikend.

De uiterst moeilijke financiële situatie van veel mensen met een beperking of chronische ziekte maakt gerichte maatregelen noodzakelijk. Zo moet de stapeling van zorgkosten snel worden verminderd, bijvoorbeeld door het eigen risico af te schaffen. En door de energiekosten vanwege onvermijdbaar gebruik van elektrische hulpmiddelen of extra stoken structureel te compenseren.

Schandalig als demissionair kabinet stapeling vergroot

Het demissionaire kabinet doet het tegendeel. Het zet het voornemen door om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren voor Wmo-zorg. Vooral om oneigenlijk gebruik van huishoudelijke hulp door welgestelden tegen te gaan. Dat het kabinet dat wil begrijpt Ieder(in). "Maar op deze manier worden ook mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen of begeleiding de dupe. Zij hebben deze voorzieningen nodig om deel te kunnen nemen aan de samenleving." Daarvoor hoge extra kosten in rekening brengen, is volgens Ieder(in) in strijd met het gelijkheidsprincipe van het VN-verdrag Handicap.

Het kabinet stelt in de Miljoenennnota rekening te houden met de financiële draagkracht van burgers door het inkomens- en vermogensafhankelijke karakter van de eigen bijdrage. "Dit klopt feitelijk niet voor mensen met een beperking. Hun inkomenspositie staat onder druk vanwege de stapeling van (zorg)kosten. Als gevolg hiervan hebben mensen met een beperking of chronische ziekte veel vaker dan gemiddeld een laag besteedbaar inkomen", aldus Ieder(in).

Bezuinigen op basisbehoeften

Uit meerdere onderzoeken die Ieder(in) heeft uitgevoerd, blijkt dat veel van deze mensen in de financiële problemen komen. Dit komt onder meer naar voren in ons onderzoek naar de stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen. Het gevolg van deze stapeling: mensen bezuinigen op basisbehoeften en stellen zorg uit, of mijden zelfs zorg.

Verder hebben mensen met een (ernstige) chronische ziekte of beperking vaak ook nog een sterk verhoogde energierekening. Ze moeten bijvoorbeeld hun huis extra warm stoken en zijn afhankelijk van allerlei elektrische hulpmiddelen en medische apparatuur. Hierdoor is de rekening soms wel drie keer zo hoog als van iemand zonder beperking. De eerder door het kabinet genomen energiemaatregelen, zoals het energieplafond en de energietoeslag, compenseren deze kosten maar voor een deel. Dat het kabinet nu ook nog de energietoeslag wil afschaffen, verergert de problemen.

Door: Nationale Zorggids