Normal_aanbod_gli_groeit__maar_nog_niet_in_heel_nederland

Met de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) werken deelnemers onder brede begeleiding aan het krijgen én behouden van een gezonde leefstijl. Hierdoor draagt de GLI preventief bij aan de gezondheid en het welzijn van veel burgers, en kunnen zwaardere vormen van zorg worden voorkomen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet sinds de zomer van 2020 dat méér mensen gebruik maken van deze preventieve vorm van zorg. Er is nog steeds ruimte voor verbeteringen bij de contractering van GLI-aanbieders, de regionale spreiding van het GLI-aanbod en de informatie voor verzekerden. Dat schrijft de NZa in een brief  aan de landelijke partijen die bij de GLI betrokken zijn, zo meldt de autoriteit. 

 

Sinds de GLI in 2019 onderdeel is geworden van de basisverzekering, neemt slechts 0,5 procent van de doelgroep hieraan deel. Het gaat niet snel, terwijl deelnemers geen eigen bijdrage voor de GLI hoeven te betalen omdat deze volledig vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt vergoed. De coronapandemie belemmerde in het begin het verlenen van de GLI. In het laatste kwartaal van 2020 en het eerste van 2021 is het aantal deelnemers wel wat sneller toegenomen. Mogelijk komt dit door de overgang van groepsbijeenkomsten op locatie naar digitale bijeenkomsten.  

Meer GLI-aanbieders vastleggen nodig

Zorgverzekeraars streven naar een landelijk dekkend GLI-aanbod en sluiten daarvoor contracten af met zorggroepen en - zo nodig - met individuele zorgverleners. Van dat landelijk dekkend netwerk is echter nog geen sprake: nog niet de helft van de zorggroepen is gecontracteerd. De NZa verwacht van zorgverzekeraars dat zij zich maximaal inzetten om dit aantal te verhogen. Hierbij wijst de organisatie op de mogelijkheden van onze GLI-regelgeving.

Om de GLI goed aan te kunnen bieden in de regio, is ook de inzet van zorggroepen nodig. Zij kunnen vanuit hun coördinerende rol schakelen tussen deelnemers, artsen, leefstijlcoaches en bijvoorbeeld gemeentelijke instellingen en sportscholen. Daarnaast kan de inzet van zorgkantoren ervoor zorgen dat op termijn de druk op de huisartsen en de ketenzorg vermindert. GLI draagt bij aan het voorkomen of uitstellen van de ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes en COPD.

Zorgverzekeraars hebben daarnaast een belangrijke taak om voldoende individuele zorgverleners vast te leggen, vooral in regio’s waar zij geen zorggroep hebben gecontracteerd. Dat doen ze echter niet allemaal, zegt de NZa die hierop scherper gaat toezien. 

Nog niet in elke gemeente GLI-aanbod

Het GLI-aanbod is op steeds meer plekken beschikbaar. Eind maart 2021 waren er 1.753 praktijken met één of meer GLI-geregistreerde individuele zorgverleners. Toch is het grootste deel van deze praktijken niet gecontracteerd. Deelnemers hebben baat bij een gecontracteerde GLI-aanbieder in de buurt die voldoet aan de voorwaarden van de zorgverzekeraars. GLI in de buurt maakt het voor de deelnemer gemakkelijker om de nieuwe leefstijl echt in de eigen omgeving te integreren. Ten minste één gecontracteerde aanbieder per gemeente vindt de NZa op zijn plaats. Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat zij dit nastreven en waarmaken in 2022.

Door: Nationale Zorggids