Resultaat vier grootste zorgsectoren met 26 procent toegenomen

Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren nam in 2020 ten opzichte van een jaar eerder met 26 procent toe. In de gehandicaptenzorg steeg het resultaat naar verhouding het meest, in de geestelijke gezondheidzorg was er juist sprake van een daling. Een deel van de groei heeft betrekking op incidentele vergoedingen die de zorginstellingen in 2020 ontvingen vanwege Covid-19. Dit meldt het CBS. 

Van de vier grootste zorgsectoren (ziekenhuizen, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, aanbieders van gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen) zagen ziekenhuizen het resultaat voor belastingen in 2020 licht toenemen naar 428 miljoen euro. Dat is een stijging van 2 procent vergeleken met een jaar eerder.

Gehandicaptenzorg, ggz en vvt

In de gehandicaptenzorg is het resultaat procentueel het sterkst gestegen, van 110 miljoen euro in 2019 naar 256 miljoen euro een jaar later (+133 procent). De sector verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen meldde in 2020 vergeleken met een jaar eerder in absolute zin de sterkste toename: 166 miljoen euro (45 procent meer).

Alleen het resultaat van aanbieders van geestelijke gezondheidszorg nam af, van 136 in 2019 naar 81 miljoen euro in 2020 (-40 procent). Het hoge resultaat in 2019 was toe te schrijven aan de verkoop van vastgoed.

Minder verliesgevende zorginstellingen

In 2020 is het aandeel verliesgevende zorginstellingen gedaald naar 15 procent. Een jaar eerder behaalde nog ongeveer 20 procent van de zorginstellingen een negatief resultaat. Grootste daling van het aandeel verliesgevende zorginstellingen is zichtbaar bij de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg; van 22 procent in 2019 naar 13 procent in 2020.

Bij de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg blijft het aandeel verliesgevende instellingen in 2020 het hoogst (22 procent). Het aandeel verliesgevende instellingen bij de aanbieders van gehandicaptenzorg was dat jaar 16 procent. Bij de ziekenhuizen ligt met 10 procent het aandeel verliesgevende instellingen lager dan in de andere sectoren.

Door: Nationale Zorggids