Normal_kind_knuffel_slapen

Sinds 2014 is het aantal plaatsingen van jongeren in gesloten jeugdhulp met 15 procent gestegen, blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Bovendien is het aantal crisisplaatsingen zo sterk gestegen dat dit in 2016 het aantal reguliere plaatsingen overtrof. Gesloten jeugdhulp – ofwel Jeugdzorg Plus - heeft een grote impact op het leven van de jongeren die het betreft. Voor de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) reden om deze stijgende trend nauwlettend in de gaten te houden. Dit meldt de RvdK.

De RvdK verwijst jongeren vanuit een crisissituatie naar Jeugdzorg Plus met als doel hen per direct te onttrekken aan een onveilige situatie. De verwachting daarbij is dat zij helpende ervaringen opdoen om een gezonde ontwikkeling op de lange termijn te waarborgen. Om meer zicht te krijgen op de impact van de plaatsing deed raadsonderzoeker Wilma Aaldering in 2017 onderzoek naar hoe meisjes deze plaatsing ervaren en in welke mate dit doorwerkt in hun verdere leven.

Aaldering concludeerde dat de aangeleerde structuur en het vaste ritme als helpend worden ervaren, maar ook dat meer dan de helft van de meisjes Jeugdzorg Plus als een onveilige plek met nadelige langetermijnconsequenties ervaart. “De verkregen bevindingen moeten voor de RvdK aanleiding zijn om terughoudender om te gaan met verwijzingen naar Jeugdzorg Plus en om nog zorgvuldiger het meisje te betrekken tijdens de bemoeienis van de RvdK”, zegt Aaldering. “Daarnaast is er een ketenverantwoordelijkheid: de keten dient verbeteringen aan te brengen om Jeugdzorg Plus een veiliger plek te maken. Tevens moet gezocht worden naar alternatieve veilige plaatsingen.”

Jeugdzorg Plus is gesloten jeugdzorg voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De gemiddelde leeftijd bij plaatsing in Jeugdzorg Plus is 15 à 16 jaar. Er is sprake van meervoudige en complexe problematiek bij de jongeren. Zij kennen vaak een langdurige hulpverleningsgeschiedenis. Het merendeel van de jongeren komt uit gezinnen waar opvoedingsonmacht, mishandeling, huiselijk geweld of psychische en/of verslavingsproblematiek spelen.

Door: Redactie Nationale Zorggids