Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de coronacrisis, waardoor andere – ook heel belangrijke punten van deelnemende partijen – zijn ondergesneeuwd. De verkiezingsprogramma’s gaan namelijk ook over de jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdbescherming en andere onderwerpen waar een groep kinderen en jongeren in ons land mee te maken hebben. In dit artikel vind je de standpunten van de grootste politieke partijen rondom deze thema’s.

 CDA

 • Verbetering van de ketensamenwerking, met name ten behoeve van jeugdbescherming en essentiële jeugdzorg
 • De overheid werkt samen met gemeenten om de jeugdzorgproblematiek op te lossen en grip te krijgen op de toegang tot de jeugdzorg
 • Dyslexieproblematiek wordt overgeheveld van jeugdzorg naar onderwijs
 • Marketing gericht op kinderen en in-game aankopen in online games worden aangepakt
 • Onlinekanalen komen onder het regime van de Kijkwijzer
 • Er komen structurele financiële middelen beschikbaar voor het uitvoeren van de jeugdzorg
 • Lokale initiatieven die samenhangen met de zorg voor jongeren worden gestimuleerd om eenzaamheid te voorkomen
 • Sterkere voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik

ChristenUnie

 • Bredere jeugdzorg
 • Meer geld voor de jeugdzorg
 • Specialistische jeugdhulp slimmer inkopen
 • Grens voor jeugdhulp verhogen naar 23 jaar
 • Verminderen aantal uithuisplaatsingen van kinderen en jongeren, bijvoorbeeld met steun van steungezinnen en buurtnetwerken
 • Eén gezin, één plan, één regisseur voor multiprobleemgezinnen
 • Verhoogde pleegzorgvergoeding en zak- en kleedgeld voor uithuisgeplaatste kinderen

D66

 • Meer expertise om beter inzicht te krijgen in de omvang van seksueel geweld onder jongeren
 • Meer aandacht voor de jeugdhulp en opvang van dak- en thuisloze LHBTI+ personen
 • Betere vroegtijdige ondersteuning en hulp in kwetsbare gezinssituaties
 • Jeugdzorg tot 21 jaar, die geleidelijk wordt afgebouwd vanaf 18 jaar
 • Meer geld naar gemeenten om de jeugdzorg goed te kunnen regelen
 • Weinig voorkomende specialistische jeugdzorg op landelijk niveau regelen en landelijk dekken
 • Vereenvoudiging van verschillende regio-indelingen zodat gemeenten binnen een regio goed samenwerken op het gebied van kinderbescherming, gesloten jeugdhulp en pleegzorg
 • Jeugd-ggz bekostigen via de Zorgverzekeringswet en niet meer via gemeenten
 • Hulp aan slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld op landelijk niveau inkopen als complexe jeugdhulp
 • Gratis kinderopvang 

DENK

 • De wachtlijsten in de jeugdzorg voorkomen
 • Er wordt gewerkt vanuit het principe één plan, één gezin en één regisseur
 • Betere matching tussen pleegouders en biologische ouders
 • Reclame en advertenties voor alcohol worden aan banden gelegd

Forum voor Democratie

 • Landelijke financiering en organisatie van jeugdzorg

GroenLinks

 • Extra financiële middelen om de bezuinigingen in de jeugdzorg terug te draaien
 • Investeringen in extra specialistische behandelcentra en bewezen effectieve behandelmethoden
 • Zo veel mogelijk uithuisplaatsingen voorkomen
 • Separatie en dwangbehandelingen afschaffen
 • De leeftijdsgrens voor jeugdzorg versoepelen
 • Het terugdringen van op jongeren gerichte alcoholmarketing en fastfoodmarketing
 • Vier dagen gratis kinderopvang en gratis buitenschoolse opvang

PvdA

 • Standaard een traumabehandeling voor kinderen die niet meer thuis wonen
 • Meer ruimte voor samenwerking in de jeugdhulp in plaats van marktwerking en concurrentie
 • Gemeenten werken meerjarig samen op het gebied van specialistische jeugdhulp
 • Structureel extra geld voor de jeugdhulp en tekorten bij gemeenten aanvullen
 • Verkoop van energiedranken aan jongeren tot 18 jaar verbieden 
 • Verbod op ongezonde reclame gericht op kinderen
 • Gratis toegang tot de kinderopvang

Partij voor de Dieren

 • Jeugdzorg uitbreiden tot 21 jaar en vanaf 18 jaar geleidelijk afbouwen
 • Elke gemeente heeft voldoende middelen voor een goed georganiseerde jeugdzorg
 • Wachtlijsten in de jeugdzorg actief aanpakken
 • Jongeren op jonge leeftijd meer en beter inlichten over de schadelijke effecten van alcohol
 • Gratis kinderopvang voor vier dagen in de week
 • Kindermarketing voor producten met te veel suiker, zout of vet wordt verboden
 • Kinderrechten vastleggen in de Vreemdelingenwet 

PVV

 • Wachtlijsten in de gespecialiseerde jeugdzorg oplossen

SGP

 • De Kinderombudsman en het Nederlands Jeugdinstituut moeten samenwerken in campagnes om de voordelen en gezondheidswinst van stabiele relaties onder de aandacht te brengen
 • Ouders die samen op vrijwillige basis opvang willen organiseren, verdienen daarvoor volop de ruimte
 • Er is extra inzet nodig om in de jeugdbescherming meer personeel te werven
 • Het aantal schakels in de keten van kinderbescherming moet minder
 • Wachtlijsten in de jeugdzorg aanpakken
 • Het aantal jongeren in gesloten jeugdzorg zoveel mogelijk beperken
 • Meer budget voor gemeenten om zorg en ondersteuning voor jongeren vorm te geven
 • Gemeenten moeten wat doen aan de vraag naar lichte vormen van jeugdhulp
 • Op regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau moet voldoende specialistische jeugdhulp aanwezig zijn
 • De harde leeftijdsgrens van 18 jaar voor jeugdhulp verdwijnt

SP

 • De financiële verantwoordelijkheid voor de specialistische jeugdzorg komt bij de Rijksoverheid
 • Gratis kinderopvang voor vier dagen in de week
 • Armoede onder kinderen zo snel mogelijk uitbannen

VVD

 • Standaardisering van eisen en criteria die gemeenten stellen aan de verantwoording van jeugdzorgaanbieders
 • Doelmatiger doorverwijzen binnen de jeugdzorg door de aanwezigheid van voldoende jeugdzorgprofessionals bij de huisarts
 • Tijdige signalering van mogelijke problemen bij kinderen en gezinnen en een juiste triage
 • Een hogere overheidsbijdrage in de kinderopvang voor mensen met een middeninkomen

Ben je er nog niet over uit op welke partij je wilt stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kun je via deze link ook het ZorgKieskompas invullen.

Door: Nationale Zorggids