Normal_bejaarde_oudere_wandelen_rollator

Een groeiend aandeel ouderen in de bevolking neemt een steeds groter aandeel van de totale zorgkosten voor zijn rekening. Dit roept niet alleen vragen op over de solidariteit tussen de werkende bevolking en de ouderenpopulatie, maar ook over mogelijke regionale verschillen in Nederland. Vektis heeft in de Zorgthermometer over ouderenzorg twee extremen met elkaar vergeleken: sterk stedelijke gebieden en niet-stedelijke gebieden. Dit meldt Vektis. 

Het aandeel ouderen ten opzichte van de totale bevolking in de niet-stedelijke gebieden is in 2017 relatief groter dan in de stedelijke gebieden. De totale zorgkosten uit de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg per oudere zijn in 2017 in niet-stedelijke gebieden lager dan in sterk stedelijke gebieden.

Relatief minder 80-plussers in niet-stedelijke gebieden

Dit komt doordat er in niet-stedelijke gebieden relatief minder 80-plussers wonen en de gemiddelde zorguitgaven voor de groep 65- tot 80-jarigen lager zijn dan die voor 80-plussers. De gemiddelde zorguitgaven voor mensen tussen de 65 en 80 jaar in niet-stedelijke gebieden zijn gemiddeld lager dan in sterk stedelijke gebieden. Dit heeft mogelijk te maken met het gegeven dat er in sterk stedelijke gebieden relatief meer mensen wonen in wijken met een lagere sociaaleconomische status. Mensen die wonen in wijken met een lagere sociaaleconomische status gebruiken in de regel meer zorg.

Zorgkosten nemen af

Naar verwachting nemen de gemiddelde kosten per oudere in sterk stedelijke gebieden in de toekomst met circa 100 euro af. Ook hier geldt weer dat het patroon verklaard kan worden door de verschillen in de leeftijdsverdeling in sterk stedelijk en niet-stedelijk gebied. In 2030 is het aandeel ouderen tot 70 jaar in sterk stedelijke gebieden lager dan in 2017. Het aandeel van de leeftijdsklasse 70 tot 85 jaar is in 2030 juist hoger dan in 2017.

In de niet-stedelijke gebieden is juist een stijging van de gemiddelde zorgkosten te zien. Dit heeft te maken met verschuivingen in de leeftijdsopbouw. Het aandeel 75-plussers is daar in 2030 hoger dan in 2017. De gemiddelde zorgkosten van een 75-plusser zijn hoger dan van mensen tot 75 jaar. 

Door: Redactie Nationale Zorggids