NZG Jeugdzorg algemeen

Wat is jeugdzorg?

Jeugdzorg is de zorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die is bedoeld om hen een zo gezond en veilig mogelijke ontwikkeling richting volwassenheid te geven.

 

Voor wie is jeugdzorg?

In eerste instantie zijn de ouders (of verzorgers) verantwoordelijk voor de zorg van hun kind, maar als er omstandigheden zijn waardoor zij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op de jeugdhulp. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met een beperking, stoornis, aandoening, opgroeiproblemen of problemen in het gezin. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Jeugdzorg kan ook onder dwang plaatsvinden wanneer ouders of verzorgers geen hulp accepteren bij problemen in het gezin. De Raad voor de Kinderbescherming stelt dan een onderzoek in en afhankelijk hiervan kan via de rechter hulp worden afgedwongen.
 
 
Welke vormen van jeugdzorg zijn er?
 
Ambulante jeugdhulp
Bij ambulante jeugdhulp krijgt een gezin thuis hulp. Dit wordt gedaan als er problemen zijn in het gezin. Denk bijvoorbeeld aan ruzie tussen kinderen en ouders of als kinderen spijbelen. Het kind woont thuis en gaat gewoon naar school of blijft werken.
 
Pleegzorg
Kinderen die pleegzorg nodig hebben, blijven niet thuis wonen. Zij gaan door opvoedproblemen bij een pleeggezin wonen. Het is belangrijk dat zij zo veel mogelijk opgroeien in een omgeving die structuur, warmte en veiligheid biedt.
 
Jeugdzorgplus
Zijn de gedragsproblemen ernstig, dan is jeugdzorgplus een uitkomst. Het kind heeft bescherming nodig tegen zichzelf en tegen anderen. Voor verblijf in jeugdzorgplus is een 'machtiging gesloten jeugdhulp' nodig van de kinderrechter.
 
Verblijf in een jeugdinstelling
Het kan ook nodig zijn dat een kind in een jeugdinstelling moet verblijven. Kinderen wonen bijvoorbeeld (tijdelijk) in een instelling vanwege opvoedproblemen, psychische problemen of een verstandelijke beperking.
 
Jeugd-ggz
De jeugd-ggz biedt hulp aan kinderen met een psychische aandoening. Om hier toegang toe te krijgen, is een verwijzing nodig van de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of een deskundige in dienst van de gemeente. Binnen de jeugd-ggz zijn onder meer psychiaters, gz-psychologen en verpleegkundigen werkzaam.
 
Zorg voor jongeren met een (ernstige) beperking
De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) valt onder de Wlz.
 
Ondertoezichtsstelling en voogdij
Ondertoezichtstelling en voogdij zijn jeugdbeschermingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een beslissing van de kinderrechter. Een gecertificeerde instelling voert de maatregel uit.
 
Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Zij krijgen een persoonlijk begeleidingsplan, met als doel nieuwe fouten te voorkomen.
 
© Nationale Zorggids