NZG Financiering

Ouderenzorg in Nederland brengt veel kosten met zich mee. De financiering hiervan hangt af van de zwaarte van de zorg en ondersteuning die nodig is. De financiering is onderverdeeld in wettelijke kaders. Mensen met een indicatie binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op een persoonsgebonden budget (pgb). Met dit budget kunnen cliënten zelf hun zorg organiseren en zorgverleners kiezen. Het pgb wordt door de Sociale Verzekeringsbank op basis van declaraties uitbetaald aan de ingehuurde zorginstanties. Door wie het persoonsgebonden budget wordt geboden hangt af van de zorg die verleend wordt en welke wetgeving daarmee gemoeid is.
 
 
Zorgverzekering 
 
Wijkverpleegkundige zorg en ondersteuning bij het dagelijks leven thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet. Deze zorg zit in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekering. Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt daarnaast geneeskundige zorg door huisartsen en medisch specialisten, verblijf in het ziekenhuis, medicijnen, een aantal vormen van GGZ-behandeling, hulpmiddelen en geriatrische revalidatiezorg. 
 
Zvw-pgb
Volwassenen die een indicatie hebben voor wijkverpleging en jeugd met een indicatie voor verpleging aan huis of voor intensieve kindzorg kunnen een pgb krijgen volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw-pgb wordt geboden door de zorgverzekeraar. Cliënten kunnen het pgb gebruiken voor verpleging of verzorging aan huis of op een andere locatie, zoals school of werk. Voorwaarde voor een pgb uit de Zvw is dat er sprake is van een specifieke zorgvraag waardoor geen gebruik gemaakt kan worden van de thuiszorginstellingen die een contract hebben met de zorgverzekeraar. Specifieke zorgvragen spelen bijvoorbeeld als de zorg op ongebruikelijke tijden of op verschillende plaatsen nodig is of  moeilijk vooraf in te plannen is.
 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 
Wie ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen heeft recht op zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het organiseren van deze zorg. Gemeenten krijgen geld van de overheid uit het gemeentefonds voor het uitvoeren van de Wmo. Wie ondersteuning krijgt uit de Wmo moet daarvoor wel een eigen bijdrage betalen. De gemeente stelt de eigen bijdrage vast voor algemene voorzieningen. Dat zijn diensten en faciliteiten die voor alle ouderen toegankelijk zijn. De eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen, zoals een rolstoel of aanpassingen aan de woning, worden vastgesteld door de gemeente en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage is tevens afhankelijk van inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Voor de eigen bijdrage geldt een maximum die per situatie kan verschillen. De hoogte van de maximale periodebijdrage kan via het rekenprogramma van het CAK worden berekend.
 
Wmo-pgb
De aanvraag voor een pgb uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) loopt via de gemeente. Het gaat daarbij om ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, begeleiding in het dagelijks leven, dagbesteding of woningaanpassingen en andere voorzieningen zoals een rolstoel. Om een Wmo-pgb te krijgen moet de cliënt duidelijk maken waarom de door de gemeente ingekochte zorg niet geschikt is. Daarbij moet de cliënt in staat zijn om zelf zorg in te kopen of iemand te machtigen om dat te doen en moet de ingekochte ondersteuning gericht zijn op het mogelijk maken van een zelfstandig leven.
 
 
Wet langdurige zorg (Wlz)
 
De zorg uit de Wet langdurige zorg wordt bekostigd met de premies die iedereen in Nederland betaalt. Deze premie is inkomensafhankelijk en wordt ingehouden op het loon of de uitkering of wordt rechtstreeks aan de Belastingdienst betaald. Daarnaast betalen mensen die zorg uit de Wlz ontvangen vaak een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.
 
Wlz-pgb
Aanvragen van een Wet langdurige zorg-pgb (Wlz-pgb) moet bij het lokale zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt op basis van het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of iemand een pgb krijgt of beter zorg in natura kan ontvangen. De Wlz-pgb is bestemd voor jeugd en volwassenen die blijvend permanent toezicht of zorg nodig hebben maar thuis blijven wonen. Met het pgb kunnen zij zelf contracten afsluiten met zorgverleners.
 
© Nationale Zorggids