Normal_hands-of-doctor-putting-medical-document-into-fold-2021-09-24-03-28-19-utc.jpg

Zorgverzekeraar VGZ presenteert zoals ieder jaar vóór 1 april haar zorginkoopplannen voor het volgende jaar. De verzekeraar zet voor 2024 in op samenwerking met zorgpartners die als koploper de transitie echt vorm willen geven. Dit meldt VGZ. 

Afgelopen periode werd duidelijk dat er steeds meer druk op de zorg komt als gevolg van een stijgende zorgvraag. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt onverminderd krap. Dit in een onzekere economische en onvoorspelbare (geo)politieke tijd, waarin kosten voor zowel zorgaanbieders als premiebetalers snel stijgen. Dit zijn allemaal reden waardoor premiestijgingen, voor een steeds groter wordende groep leden van VGZ, steeds moeilijker op te vangen zijn. Naast de betaalbaarheid van zorg, staat de toegankelijkheid onder druk en blijven we streven naar verbetering van kwaliteit van zorg. 

Het is tegen deze achtergrond waarbinnen het een gezamenlijke opgave is van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, om samen te komen tot toekomstbestendige zorg. Cas Ceulen Chief Health Officer: "We zetten, in lijn met het Integraal Zorgakkoord (IZA), vol in op passende zorg voor onze leden: meer zelf, meer thuis en meer digitaal en vooral passend bij de persoonlijke situatie van de patiënt. Samen met zorgaanbieders denken we uit wat er aan innovatie en vernieuwing nodig is om deze beweging te maken. En dan komt het aan op daadkracht en echte bereidheid om te veranderen. Alleen zo kunnen we toekomstbestendige zorg voor iedereen realiseren."

Zinnige en passende zorg

Zinnige en passende zorg heeft aantoonbare meerwaarde voor de patiënt. Coöperatie VGZ is er met een groot aantal aanbieders al jaren goed mee aan de slag. Dit IZA benadrukt het belang ervan en dus gaat VGZ ermee door. Het is zorg die om de patiënt georganiseerd is, rekening houdend met zijn persoonlijke situatie, waarbij hij zelf aan zet is waar dat kan (eigen regie), waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van digitale hulpmiddelen. Deze principes vormen ook voor 2024 het uitgangspunt in het inkoopbeleid. 

Inkoopplannen voor 2024 

Om vol in te kunnen zetten op passende zorg heeft VGZ in de inkoopplannen ‘hoofdpunten’ opgenomen, te weten: toekomstbestendige zorg, arbeidsmarkt, digitalisering, waarde voor leden en duurzaamheid.

Op basis van bovenstaande ‘hoofdpunten’ heeft VGZ inkoopplannen opgesteld. Met de publicatie van deze inkoopplannen nodigt de verzekeraar zorgaanbieders uit om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan en gezamenlijke afspraken te maken voor 2024. Het afgelopen jaar heeft het in een aantal gevallen (te) lang geduurd om tot overeenstemming te komen over de contracten.

Door: Nationale Zorggids