Normal_enter-27853_640

De Inspecties Sociale Zaken, Jeugdzorg, Gezondheidzorg, Onderwijs en Veiligheid en Justitie hebben onderzocht hoe gemeenten omgaan met klachten en signalen over de toegankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein. Met het sociaal domein wordt bedoeld: de taken van gemeenten op het gebied van de jeugdzorg, de begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben (WMO) en de sociale participatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn dat in de eerste maanden van 2015 het aantal klachten en signalen over de toegankelijkheid lager is dan gemeenten verwachtten. De reden hiervoor is volgens de gemeenten de tijdige voorlichting en snelle en informele afhandeling van klachten.

WMO-raden, cliëntenraden en ombudsmannen wijzen op de afhankelijke positie van burgers ten opzichte van de gemeente, onvindbaarheid van klachtenprocedure en problemen voor kwetsbare burgers door de digitalisering. 4 van de 10 onderzochte gemeenten hebben hun klachtenprocedure voor het hele gemeentelijk domein – WMO, Jeugdzorg en W&I - geïntegreerd. Het registreren van de afhandeling van klachten in plaats van alleen snel en informeel afhandelen van klachten verhoogt het lerend vermogen van gemeenten. Gemeenten die inzicht hebben in deze signalen en klachten en openstaan voor signalen van externe partijen leren hier meer van dan gemeenten die dit niet doen.
 
© Nationale Zorggids