Normal_oudere_rolstoel

In 2018 maakten 278.000 mensen gebruik van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), 5 procent meer dan bij de invoering van deze wet in 2015. Alleen het aantal cliënten met zorg thuis nam toe. Het aantal cliënten met zorg en verblijf daalde juist. Dit meldt CBS. 

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben, komen in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit kan in een instelling zijn, of thuis, bijvoorbeeld in een aangepaste woning.

Het aantal Wlz-cliënten met zorg thuis was in 2018 23 procent hoger dan in 2015, het nam toe van 65.000 naar 80.000. Een grotere groep ontvangt Wlz-zorg met verblijf in een instelling. De omvang van deze groep is met 198.000 personen iets kleiner dan in 2015. Het aandeel cliënten dat de zorg thuis ontving, nam hiermee toe van 24 procent van alle cliënten in 2015, naar 29 procent in 2018.

Meer zorg thuis bij verstandelijke handicap of psychogeriatrische aandoening

De stijging van het aantal Wlz-cliënten dat zorg thuis krijgt, zit vooral bij cliënten met zorg voor een verstandelijke handicap of een psychogeriatrische aandoening. Een psychogeriatrische aandoening is een aandoening aan de hersenen die verband heeft met ouderdom, zoals dementie. In 2018 kregen 46.000 mensen met een verstandelijke handicap zorg thuis op grond van de Wlz, in 2015 waren dat er nog 37.000. Het aantal psychogeriatrische cliënten nam in die periode toe van 14.000 tot 22.000.

Vooral zwaardere zorg in verzorgings- en verpleeghuizen

In 2018 was 98 procent van de Wlz-zorg in verzorgings- en verpleeghuizen een zwaardere vorm van zorg, in 2015 was dat nog 90 procent. Hieronder valt bijvoorbeeld wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging. Het aandeel van de lichtere vormen van zorg, zoals beschut wonen met begeleiding, neemt vanaf de invoering van de Wlz verder af. De personen die lichtere vormen van zorg nodig hebben, ontvangen die via de Zorgverzekeringswet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning als zij niet in aanmerking komen voor zorg op grond van de Wlz. 

Door: Nationale Zorggids