Logo_logo_cedris

“Investeer in een publieke sociale infrastructuur, zorg voor een adequate financiering en zet de mens centraal in plaats van regelgeving.” Dat is de centrale boodschap van Job Cohen, als voorzitter van Cedris, aan de Tweede Kamer tijdens het Rondetafelgesprek over de Eindevaluatie Participatiewet morgenmiddag. Ook roept Cedris op om op korte termijn al maatregelen te nemen om de arbeidsmarktpositie van kwetsbare mensen te versterken, zoals een uitbreiding van de no-riskpolis voor mensen die al langer dan twee jaar in de bijstand zitten. Dit meldt Cedris.

Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, legt zich niet neer bij het gegeven dat meer dan één miljoen mensen die willen en kunnen werken werkloos aan de kant staan. Veel van deze mensen kunnen vanwege lichamelijke, mentale of psychisch-sociale belemmeringen, niet 100 procent voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt.
 

Aan het werk helpen en houden van kwetsbare mensen

 
Werkgevers bij de overheid en in de marktsector moeten, evenals werkzoekenden, kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding. Daarvoor is een blijvende investering nodig in een landelijke sociale infrastructuur die beschikt over kennis, expertise en voldoende menskracht. Cedris ziet dit als een onmisbaar fundament voor de ontwikkeling en het aan het werk helpen en houden van kwetsbare mensen. Overal in het land moet deze basis op orde zijn. De recente ‘breed offensief-voorstellen’ van het kabinet voorzien hier niet in. Er zijn ingrijpender maatregelen nodig.
 

Adequate financiering van participatie

 
De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven voor een actief arbeidsmarktbeleid meer dan gehalveerd. Niet alleen is er fors bezuinigd op het Wet sociale werkvoorziening-budget, ook het participatiebudget is gedaald van 4.500,- naar 1.500,- euro per uitkeringsgerechtigde. 
 
Cedris pleit voor realisme: zonder extra geld zullen de perspectieven voor mensen aan de basis van de arbeidsmarkt niet verbeteren. Daarom doet Cedris de oproep aan de politiek om terug te komen op de eerdere bezuinigingsmaatregelen van in totaal 1,8 miljard. Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt een investering, ook in financiële zin.
 

'Zet de mens centraal in plaats van de regels'

 
Cedris wil dat bestaande regelingen de ontwikkeling van mensen stimuleren in plaats van in de weg staan. Een drempelloze doorstroming binnen de keten dagbesteding, beschut en regulier werk is daarvoor noodzakelijk. Traploos kunnen schakelen tussen voorzieningen, is juist voor deze groep mensen essentieel.  De ontwikkeling van mensen gaat niet altijd één kant op. Juist bij de kwetsbare werknemers is soms een stap terug nodig, bijvoorbeeld door een verslechtering van de gezondheid.
 

No-riskpolis, beschut werk en loonkostensubsidie

 
Behalve concrete voorwaarden pleit Cedris voor het nemen van concrete maatregelen op korte termijn: breid de huidige no-riskpolis uit voor iedereen die al langer dan twee jaar in de bijstand zit.
Financier beschut werk op basis van daadwerkelijk gerealiseerde plekken. En stimuleer gemeenten meer mensen met loonkostensubsidie aan het werk te helpen.
 
Door: Nationale Zorggids