Normal_gebarentaal

De Eerste Kamer heeft deze week voor een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer gestemd om de Nederlandse Gebarentaal juridische te erkennen. Dit meldt de Eerste Kamer

“Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal draagt bij aan de bekendheid en het serieus nemen ervan en vergemakkelijkt daarmee de inzet van tolken. Maar de wettelijke regeling is meer dan een juridische erkenning. Het gaat ook over waardigheid en identiteit, de erkenning dat de Nederlandse Gebarentaal een volwaardige taal is. Voor de grote gemeenschap van doven en slechthorenden in Nederland is de taal hun moedertaal”, licht senator Boris Dittrich namens de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken toe.

De stemverklaring van Dittrich van en de stemming werden live getolkt door een gebarentolk. De gebarentolk was te volgen via de livestream van de Eerste Kamer.

Over het wetsvoorstel

Het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Kuiken (PvdA), Dik-Faber (ChristenUnie) en Van Eijs (D66) beoogt de Nederlandse Gebarentaal (NGT) juridisch te erkennen. Hiermee vormt dit wetsvoorstel het sluitstuk van een proces van dertig jaar waarin er wel maatschappelijke en politieke erkenning is gekomen voor de NGT als moedertaal van de Nederlandse dovengemeenschap, maar juridische (wettelijke) erkenning tot nu toe achterwege is gebleven.

Met dit wetsvoorstel wordt deze juridische erkenning geregeld en worden tevens een aantal hieruit voortvloeiende rechten en plichten vastgelegd, zoals het recht om een eed, belofte of bevestiging af te mogen leggen in de NGT en de plicht voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het gebruik van de NGT te bevorderen. Daarnaast wordt een adviesorgaan ingesteld dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover adviseert.

Datum van extractie nieuwsbericht: 16-10-2020 (de Eerste Kamer der Staten-Generaal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit en juistheid van geëxtraheerde informatie)