Normal_nivp

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde onlangs de marktscan ggz 2015. Hierin is onderzocht waar cliënten binnen de ggz worden geholpen. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) concludeert dat de effectiviteit van de Praktijk Ondersteuner Huisartsen ggz (POH-ggz) nog onduidelijk is en pleit voor een kritische beschouwing van deze functie waarvoor nog geen vaste werkwijze is vastgelegd. Duidelijkheid over de inzet van de POH-ggz kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van zorg voor de cliënt, vermindering van ziektelast bij psychische stoornissen en tot besparing van kosten. Dat meldt NIP.

Het NIP wil samen met de minister van Volksgezondheid en de NZa kijken naar mogelijke conclusies over de POH-ggz functie. Het doel van de stelselwijziging uit 2014 is niet het verplaatsen van cliëntenstromen, maar het leveren van gepaste zorg voor cliënten met ggz problematiek. Daarom moet er een kritische beschouwing komen op de effectiviteit van de inzet van de POH-ggz functie. Uitgangspunt voor het NIP is het leveren van matched care.
 
Het NIP gaat de komende weken verder in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid om met name de situatie voor de basis ggz helder in kaart te krijgen. Het NIP onderschrijft de richtlijn landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, basis ggz en gespecialiseerde ggz. Hierin staat dat de huisarts een poortwachtersfunctie en regiefunctie heeft. 
 
De functie POH-ggz kan een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van psychische zorg in het algemeen en die van de huisartsenzorg in het bijzonder. Door vroegtijdige signalering en laagdrempelige zorg kunnen preventieve interventies ingezet worden om te voorkomen dat psychische klachten zich ontwikkelen tot psychische stoornissen. Zelfs behandeling van patiënten met psychische problematiek behoort tot de interventie mogelijkheden van de POH-ggz.
 
Het NIP ziet diverse mogelijke verbeterpunten voor de invulling van de functie POH-ggz en de inbedding van de functie in het zorgverzekeringsstelsel. Indien de invulling van de functie en de zorgverlening goed op elkaar afgestemd zijn, draagt de functie van POH-ggz bij tot het vergroten van de regie van de cliënt over zijn eigen gezondheid en vermindert hij de kans op terugval door ‘waakvlamzorg’ bij mensen met chronische psychische klachten. Dit resulteert dan in kwaliteit van zorg voor de cliënt, vermindering van ziektelast bij psychische stoornissen en tot besparing van kosten.

©Nationale Zorggids