Normal_meisje_jong_kind_misbruik_pesten46

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is gestuurd aan de Tweede Kamer. De opdrachtgevers -de ministeries van VWS en JenV, en de VNG- willen hiermee het stelsel van jeugdbescherming eenvoudiger en gezinsgerichter te maken. Ook moet voor cliënten duidelijk zijn wie wat doet. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) staat achter het idee van integrale en vlotte benadering van kind en gezin; als ouders betere hulp krijgen, helpt dit kinderen. De RvdK heeft tegelijkertijd ook zorgen over de rechtsbescherming en rechtsgelijkheid van kinderen en ouders. Dit meldt de raad. 

De RvdK erkent de problemen die er zijn in het jeugdstelsel. Denk aan wachttijden, het niet beschikbaar zijn van passende hulp en de onduidelijkheid en onzekerheid voor gezinnen. De RvdK ziet voordelen in het samenbrengen van uitvoeringstaken van de GI’s en VT, waarbij de professional onderzoek doet, hulpverlening uitvoert en na afsluiting van de hulp monitort of de situatie veilig blijft. Ook in het terugdraaien van de marktwerking van de GI’s is volgens de RvdK een pluspunt. Dit levert rust en stabiliteit bij de GI’s op, wat goed is voor de gezinnen.

Zorgen over rechtsbescherming

De RvdK maakt zich zorgen over de rechtsbescherming en rechtsgelijkheid van het kind. “In het toekomstscenario worden de toegang én de regie op verplichte maatregelen voor ouders en kinderen -het ‘gedwongen kader’- gedecentraliseerd. Dit wordt overgedragen aan een nieuwe bestuurslaag van samenwerkende gemeenten. Wij vragen ons af hoe decentraal uitvoering wordt gegeven aan de fundamentele rijksoverheidstaak om de kinderrechten te beschermen en justitieel in te grijpen in het privéleven van kinderen en ouders,” zegt Herke Elbers, algemeen directeur van de RvdK. “Dit is zo ingrijpend in het leven van een kind en zijn gezin. Hoe wordt gezorgd voor eenduidige rechtsbescherming en rechtsgelijkheid voor kinderen overal in Nederland? Hoe waarborg en bestuur je dat? En hoe zit het met het waarborgen van onafhankelijk onderzoek en advies aan de rechter?”

Grote systeemverandering

Het scenario beschrijft een grote systeemverandering die gerealiseerd zou moeten worden in een ontwikkelperiode van 5 tot 10 jaar. De impact en uitvoerbaarheid van deze verandering zijn volgens de RvdK nog helemaal niet goed in beeld gebracht.

Vervolg

Vanaf april starten de opdrachtgevers een consultatieronde. Stakeholders, professionals, cliëntenorganisaties, deskundigen en andere betrokken partijen kunnen hun input en reactie op het scenario geven. De RvdK levert ook een bijdrage aan de consultatieronde. Daarnaast geeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) advies.

Door: Nationale Zorggids