Normal_vluchteling_asielzoeker

De Raad voor de Kinderbescherming en andere instanties worstelen met het onderscheid tussen wel of geen ondertoezichtstelling (ots) voor asielkinderen zonder verblijfsrecht. Voor een kind zonder verblijfsrecht kan dit het verschil betekenen tussen wel of geen verblijfsvergunning. Dit onderscheid is ongewenst, zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het WODC over spanningen in het jeugdbeschermingsrecht en het vreemdelingenrecht bij minderjarigen. Het ontbreken van een verblijfsstatus en/of een dreigende uitzetting kan, in samenhang met andere problematiek, een ernstige ontwikkelingsbedreiging vormen. Dit meldt de Raad voor de Kinderbescherming. 

Een ots kan van grote invloed zijn op de vreemdelingrechtelijke positie van kinderen. Het beleidskader kinderbeschermingsmaatregelen regelt namelijk dat een ots een verblijfsvergunning kan opleveren als aan een aantal eisen wordt voldaan. Als ouders meewerken aan hulpverlening dan zal er geen ots worden verzocht maar vrijwillige hulp worden ingezet. Beroep op het beleidskader is dan niet mogelijk. De RvdK blijft bij zijn taak en zal dit niet laten meewegen in het wel of niet verzoeken van ots.

Willekeurig en ongewenst 

Uit het rapport komt naar voren dat dit onderscheid tussen wel en geen ots willekeurig en ongewenst is. Sinds de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid zijn er geen vreemdelingrechtelijke oplossingsmogelijkheden voor schrijnende situaties. Dat geldt ook voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die onder de voogdij staan van een gecertificeerde instelling en waarbij sprake is van ernstige ontwikkelingsbedreiging. Zij kunnen niet onder toezicht worden gesteld en komen ook niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning op basis van het beleidskader kinderbeschermingsmaatregelen.

Samenwerkingsverband

Uitgangspunt bij het jeugdbeschermingsrecht is dat de beoordeling van het belang van het kind los moet staan van de vreemdelingrechtelijke situatie van het kind. Maar het ontbreken van een verblijfsstatus en/of de dreigende uitzetting kan samen met andere problematiek een ernstige ontwikkelingsbedreiging opleveren. Zolang er geen structurele oplossing komt, is de kans groot dat deze blijft bestaan. De RvdK, IND en DT&V zijn een samenwerkingsverband aangegaan met als doel om het belang van het kind voldoende mee te nemen, recht te doen aan de positie van kinderen in het vreemdelingenproces en te zorgen dat dit proces voor kinderen transparant is.

Door: Nationale Zorggids