Friezen open voor zorgtechnologie

Friezen staan niet negatief tegenover het gebruik van technologie in de zorg. Ze hebben hierbij wel behoefte aan begeleiding door zorgverleners en zien een rol voor de overheid weggelegd. Dit blijkt uit uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau en NHL Stenden Hogeschool onder bijna 3.000 Friezen. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Friezen positief over het gebruik van zorgtechnologie

Redenen voor Friezen om positief tegenover zorgtechnologie te staan, zijn dat zij hierdoor langer gezond blijven en langer de eigen regie kunnen houden. Volgens Dirk Postma (programmaleider sociaal domein en zorg) en Job van ’t Veer (lector digitale innovatie in zorg en welzijn) zijn innovaties in de zorg tevens belangrijk om de zorg betaalbaar te houden, voornamelijk in gebieden die te maken hebben met vergrijzing of krimp.

Technologie in de zorg: mogelijkheden

Er zijn veel verschillende mogelijkheden binnen zorgtechnologie. Voorbeelden zijn 'robots' in huis als persoonlijk assistent, sensoren die waarschuwen voor ongebruikelijke activiteit in huis en buren-apps. Hiernaast zijn ook andere apps en gewoon internet digitale hulpmiddelen. 

Zorgen van Friezen omtrent zorgtechnologie

In het onderzoek benoemden Friezen ook hun zorgen over de inzet van zorgtechnologie. Zo zijn ze bang dat het ten koste gaat van hun sociale contacten en van hun privacy. Hiernaast hebben ze bedenkingen over de moeite die het kost om de techniek van verschillende middelen onder de knie te krijgen.

Gebruik zorgtechnologie in huis is laag

Het huidige gebruik van zorgtechnologie in huis is erg laag. Uit het onderzoek bleek dat nog geen 6 procent domotica gebruikt, heeft slechts 0,7 procent een valdetector en doet nog geen procent aan beeldzorg. Dit vonden de onderzoekers verrassend omdat het hier om zorg gaat die allang bestaat. Ondanks deze lage cijfers blijkt dat er toch ongemerkt veel gebruik wordt gemaakt van digitale zorgtechnologie: 44 procent gebruikt internet als bron voor informatie over de gezondheid en bijna 25 procent van de deelnemers is aangesloten op een buren-app. Evenzoveel mensen appt met familie over bijvoorbeeld gedeelde opvoeding of mantelzorg.

Door: Nationale Zorggids