Normal_shot-of-a-nurse-caring-for-a-senior-woman-in-a-whe-2022-09-30-21-43-30-utc-min__1_

In de ouderen- en de gehandicaptenzorg komen steeds meer interventies waarvan bewezen is dat ze effectief zijn. Om de implementatie van een interventie tot een succes te brengen, moet de interventie goed aansluiten bij de praktijk en ook meerwaarde bieden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, uitgevoerd in opdracht van Zorginstituut Nederland, zo meldt Nivel. 

 

Om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die langdurige zorg ontvangen, bestaan er vele interventies. Niet alle interventies zijn echter effectief. Om zicht te krijgen op wat wél werkt, is er de Databank erkende interventies. In december 2021 stonden hier 27 effectieve interventies in voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Voorbeelden zijn een programma om de communicatie te verbeteren met kinderen met een ernstige verstandelijke beperking (intramuraal) en een programma voor valpreventie bij thuiswonende ouderen (extramuraal).

Erkende effectieve interventies op tientallen locaties uitgevoerd

Het Nivel onderzocht in hoeverre de effectieve interventies uit de Databank daadwerkelijk worden ingezet in de praktijk. Hieruit bleek dat de interventies in de ouderenzorg op 3 tot 230 locaties worden uitgevoerd. Voor de interventies in de gehandicaptenzorg, met vaak een specifieke kleinere doelgroep, is dat op 3 tot 17 locaties. De daadwerkelijke schaal van implementatie is waarschijnlijk groter, omdat niet alle contactpersonen die meededen aan dit onderzoek hier goed zicht op hebben. Ook worden vaak elementen van interventies toegepast, wanneer bijvoorbeeld werkgroepen binnen zorgorganisaties zelf een plan van aanpak maken voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hieruit concludeert Nivel dat interventies hun weg vinden naar de praktijk.

Voor succesvolle implementatie is een kartrekker nodig

Toch zijn er nog veel zorglocaties die de onderzochte interventies niet gebruiken. Daarom onderzocht het Nivel welke elementen de implementatie bevorderen. Volgens zorgprofessionals en contactpersonen gaat het daarbij om motivatie en een positieve houding van zorgprofessionals die de interventie moeten uitvoeren, blijvende aandacht voor de interventie via een kartrekker, verwevenheid in het beleid van de organisatie en de werkprocessen en het wegnemen van financiële barrières bij extramurale interventies.

Volgens kwaliteitsadviseurs zijn de belangrijkste factoren de kosten-baten-analyse die positief moet uitvallen en van meerwaarde moet zijn, en belemmerende factoren betreffen het niet goed passen van een interventie in het organisatiebeleid en het vele (scholings)aanbod waardoor organisaties moeten prioriteren.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/effectieve-interventies-vinden-hun-weg-langdurige-zorg, geraadpleegd op 1-11-2022