Normal_normal_stethoscoop

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) kan volgens Zorginstituut Nederland nog steeds rekenen op brede steun. Uit de reacties van alle betrokken partijen blijkt duidelijk dat de inhoud van het IZA, en daarmee de transitie naar passende zorg, niet ter discussie staat. “Waar we nu staan, is al een enorme stap voorwaarts. Dat vind ik hoopgevend,” zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland in een reactie op het voorlopig uitstellen van de ondertekening van het zorgakkoord. “Al is en blijft de uitdaging enorm.” Dit meldt Zorginstituut Nederland.

 

Het IZA is het resultaat van maandenlange, intensieve onderhandelingen tussen de overheid, patiëntenverenigingen, beroeps- en branchevertegenwoordigingen uit de zorg en zorgverzekeraars. Bestuursvoorzitter Wijma: “Wat er nu ligt, is een akkoord op hoofdlijnen. Voor sommige partijen zijn de waarborgen nog onvoldoende uitgewerkt om op dit moment de achterban te overtuigen. Ik heb er vertrouwen in dat minister Kuipers van Volksgezondheid en de betrokken partijen er in goed overleg snel uitkomen. Veel hangt af van de verdere uitwerking van het IZA en de bereidheid van zorgpartijen om bij de uitvoering het belang van de samenleving boven het eigen deelbelang te stellen,” aldus Wijma. “We hebben geen tijd te verliezen.”

Het scenario van op de oude voet verder gaan

De onderliggende opgave die als rode draad door het IZA loopt, is samenwerken aan één gezamenlijk doel: onze gezondheidszorg sterk en vitaal houden door in te zetten op passende zorg. Passende zorg is waardegedreven, komt samen met en rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek (dichtbij als het kan, verder weg als het moet) en gaat over gezondheid in plaats van ziekte. Gebeurt er niets, dan zal de groei van de vraag naar zorg onder andere door de vergrijzing onbeheersbaar worden. Steeds meer Nederlanders zullen in de zorg moeten werken: 1 op de 4 in 2040, tegen 1 op de 6 nu. Ontwikkelingen waardoor de zorg nu al begint vast te lopen, en die uiteindelijk ook een ontwrichtende werking zullen hebben op de Nederlandse economie en samenleving. 

IZA verstevigt pakketbeheer door Zorginstituut

Als pakketbeheerder heeft het Zorginstituut  een belangrijk aandeel in de transformatie naar passende zorg. Dit is ook terug te zien in het IZA, waarin onder andere staat dat het Zorginstituut aan de slag gaat met verbreding en verbetering van de toets op het basispakket, verzamelen en delen Passende zorgpraktijken en de uitwerking van concentratie en spreiding van netwerk- en expertzorg.

Samenhang met akkoorden voor ouderenzorg en preventie

De afspraken van het IZA gaan over de zorg die wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het IZA wordt uitgevoerd in nauwe samenhang met andere programma’s: voor de ouderenzorg het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, en Het Gezond en Actief Leven Akkoord, dat is  gericht op het bevorderen van mentale en fysieke gezondheid in de samenleving.

Bestuursvoorzitter Wijma: “De fundamentele veranderingen die nodig zijn om te komen tot passende zorg zijn niet binnen een paar jaar te realiseren. Ze vragen bereidheid en betrokkenheid van de hele samenleving. Als Zorginstituut kunnen en willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven om de zorg toegankelijk te houden.”

Door: Nationale Zorggids