Kamer bespreekt Wet ambulancevoorzieningen voor 2021

Omdat de Tijdelijke wet ambulancezorg per 1 januari 2021 afloopt, wordt deze vervangen door de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen. De Kamer debatteert hierover met minister Van Rijn van Medische Zorg. Een belangrijk uitgangspunt in de huidige tijdelijke en de nieuwe wet is dat er geen concurrentie is tussen aanbieders van ambulancevervoer. Per regio is er één aanbieder, de regionale ambulancevoorziening (RAV), die een monopolie heeft en afspraken maakt met de zorgverzekeraars. Volgens de minister zijn op deze manier de kwaliteit en de continuïteit het beste te garanderen. Dit meldt Tweede Kamer.

In de wet worden extra eisen gesteld aan het bestuur en het interne toezicht van de RAV's. Ook staan er regels in om de kwaliteit te waarborgen en te controleren. Zo wordt periodieke visitatie verplicht. Veldman (VVD) wil vastleggen dat er ook transparantie moet zijn over kosten en prijzen.

Geen aanbesteding en andere aanbieders

De nieuwe wet geeft duidelijkheid, zegt Van den Berg (CDA), onder meer over de keuze om de ambulancezorg niet aan te besteden. Maar zorgen Europese regels er niet voor dat bijvoorbeeld buitenlandse aanbieders bij de rechter alsnog een deel van de markt kunnen opeisen? Ook Veldman (VVD) is er niet van overtuigd dat de wet dit uitsluit.

Van Rijn denkt dat de wet goed in elkaar zit, waardoor de ambulancezorg inderdaad gezien kan worden als een niet-economische dienst van algemeen belang. Ook de landsadvocaat die hij geraadpleegd heeft, zegt dat.

Winstuitkeringen

Het is goed dat nu eindelijk wordt vastgelegd dat er geen marktwerking komt in de ambulancezorg, vinden Hijink (SP) en Ellemeet (GroenLinks). Maar het is volgens hen ook ongewenst als RAV's of hun onderaannemers gemaakte winsten gaan uitkeren. Zij willen daarom in de wet vastleggen dat winsten in de reserves gaan of gebruikt worden ter verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de ambulancezorg.

Professional en verpleegkundige

In het wetsvoorstel wordt gesproken over de "ambulancezorgprofessional". De bedoeling is om in een ministeriële regeling voor verschillende vormen van ambulancezorg specifieke opleidings- of deskundigheidseisen te stellen. Ambulanceverpleegkundigen spelen als hoogopgeleide en ervaren medewerkers een belangrijke rol in de ambulancezorg, benadrukt Hijink (SP). Zijn suggestie om de functiebenaming "ambulanceverpleegkundige" daarom in de wet op te nemen krijgt brede steun van andere woordvoerders. Ellemeet (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) willen daarnaast ook de zeggenschap van ambulanceverpleegkundigen versterken. Van Rijn kan zich daarin vinden.

De Kamer stemt op 30 juni over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.