Normal_ehealth__stethoscoop__computer__laptop

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) heeft samen met koepelorganisaties van zorgaanbieders en met Zorgverzekeraars Nederland de effecten en baten van vijf jaar gebruik van de landelijk werkende zorginfrastructuur, het Landelijk Schakelpunt, onderzocht. Belangrijkste conclusie is dat de elektronische uitwisseling van medische gegevens nadrukkelijk in een behoefte voorziet. Daarmee is het Landelijk Schakelpunt, waarlangs die gegevens worden verstuurd, een belangrijk hulpmiddel geworden in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit meldt VZVZ.

Het Landelijk Schakelpunt is intussen de basis gebleken voor een veel vormen van uitwisseling van gegevens in de reguliere- en spoedzorg, nu en in de toekomst. Het rapport over het schakelpunt is tot stand gekomen na zowel veldonderzoek door verschillende onderzoeksbureaus als bureau-onderzoek van bestaande rapporten en literatuur. Er is aandacht voor de toegevoegde waarde van het systeem, evenals voor de bijdrage die de gegevensuitwisseling levert aan de verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Er is een significante toename in uitwisseling van informatie tussen zorgaanbieders, waardoor in 2017 66 procent van de ondervraagden aangeeft beleid aan te willen passen op basis van de verkregen informatie. In 2015 bedroeg dit 48 procent van de ondervraagden. Het aantal opvragingen van medicatiegegevens is tussen 2015 en 2017 met 78% toegenomen tot ruim 35 miljoen.

In 2017 is het aantal patiënten dat toestemming heeft gegeven fors gegroeid, hetgeen direct effect heeft op het aantal succesvolle opvragingen. Wel kan nog meer informatie worden verschaft over het geven van toestemming voor uitwisseling van medische gegevens en wat dat dan precies behelst. Ook weet niet iedereen dat burgers via een inzageportaal zelf kunnen volgen aan wie zij toestemming hebben gegeven om gegevens beschikbaar te stellen voor opvraging, en welke zorgverleners gegevens hebben opgevraagd. Dat is voor VZVZ aanleiding om een publiekscampagne op te zetten. Deze publiekscampagne gaat in het najaar van 2018 van start.

Door: Redactie Nationale Zorggids