Normal_ouderenzorg_ouderen

Het CAK is nog niet voldoende ‘in control’ bij het uitvoeren van zijn taken. Het is volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgelijk dat de maatregelen die het CAK heeft genomen nog niet tot voldoende verbeteringen hebben geleid. Uit verantwoordingsdocumenten over 2017, die het CAK in september indiende bij de NZa, blijkt dat het CAK onder meer de processen voor het innen van de eigen bijdrage niet op orde heeft. De situatie is niet voldoende verbeterd ten opzichte van de situatie in 2016. Er zijn daarnaast nieuwe verbeterpunten en onzekerheden bij gekomen. Dit meldt de NZa die toezicht houdt op het CAK. 

Het CAK is onder andere verantwoordelijk voor het vaststellen van de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) en het CAK int deze bijdragen. Ook betaalt het CAK namens de zorgkantoren de aanbieders die langdurige zorg geleverd hebben. Het is van groot belang dat de cliënten een juiste eigen bijdrage betalen en niet achteraf geconfronteerd worden met correcties. 

Structurele verbetering kan jaren duren

De problemen bij het CAK spelen al enkele jaren. Dat maakt dat de noodzaak tot verbetering onverminderd groot blijft. De raad van bestuur van het CAK onderkent de noodzaak tot verbetering. De NZa realiseert zich dat het doorvoeren van structurele verbeteringen een aantal jaar kan duren. Daarom volgt de organisatie de verbeterplannen op de voet en monitort het of het CAK genoeg vaart maakt bij het doorvoeren van verbeteringen. De verwachting is dat het CAK in een realistische tijdsplanning duidelijk maakt hoe het de problemen wil oplossen. Dit jaar gaat de Nza onderzoeken of de eigen bijdragen die cliënten moeten betalen wel juist en tijdig worden opgelegd. 

Door: Nationale Zorggids