Normal_shot-of-a-nurse-caring-for-a-senior-woman-in-a-whe-2022-09-30-21-43-30-utc-min__1_

Uitvoeringsorganisatie CAK is sinds 2019 bezig met het verbeteren van de interne organisatie. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dit proces nauwlettend gevolgd. In het CAK rapport 2021 constateert de NZA dat er op beperkte onderdelen vooruitgang is geboekt. Deze verbeteringen zijn noodzakelijk voor goede dienstverlening aan de cliënten en de rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken door het CAK. Wat de NZa zorgen baart, is dat eerder gesignaleerde verbeterpunten nog niet afgerond zijn. Door de trage uitvoering van de processen, waar maatregelen voor getroffen zijn om onjuistheden uit het verleden te corrigeren, kunnen clienten benadeeld worden. Dit meldt NZa.

Het CAK stelt onder meer de eigen bijdrage vast die cliënten moeten betalen voor zorg die zij ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg of Wet maatschappelijke ondersteuning. Doordat het CAK hierbij fouten heeft gemaakt, zijn er cliënten die de afgelopen jaren of te weinig of te veel eigen bijdrage hebben betaald. Cliënten die te weinig eigen bijdrage hebben betaald worden door het CAK vrijgesteld van bijbetaling. Cliënten die te veel eigen bijdrage hebben betaald voor de zorg die zij ontvingen, hebben recht op terugbetaling.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van het doorvoeren van deze correcties is lang en de uitvoering is traag. Zolang het CAK geen nieuwe beschikking afgeeft, loopt de vastgestelde termijn van 36 maanden door en krijgen cliënten dus minder geld terug dan wanneer er sneller wordt gehandeld. Het ministerie van Volksgezondheid heeft nieuwe regelgeving vastgesteld om die terugbetaling voortaan niet te laten beperken tot 36 maanden. Deze regelgeving gaat in per 1 januari 2023. De NZa stelt het belang van de cliënt voorop en vindt het belangrijk dat bij dergelijke terugbetalingsregelingen het bedrag dat cliënten terugkrijgen niet afhankelijk is van de snelheid van de uitvoering.

Verbetering gaat langzaam

Het CAK werkt met veel inzet en betrokkenheid aan het verbeteren van de uitvoering van de wettelijke taken. Onderdelen waarop verbeterd kan worden zijn onder meer de telefonische bereikbaarheid en de snelheid waarmee vragen, klachten en bezwaren van cliënten wordt afgehandeld. Ook vraagt de toezichthouder aandacht voor een juiste en tijdige informatievoorziening richting cliënten. De NZa heeft begrip voor de uitdagingen waar het CAK voor staat, zoals het verbeteren van de automatisering en het veranderen van de cultuur en het gedrag binnen de organisatie. Dit kost nu eenmaal tijd maar de NZa is van mening dat het verbeteren van de uitvoering niet ten koste mag gaan van de goede dienstverlening aan cliënten.

Door: Nationale Zorggids