NZG Bureau Jeugdzorg

Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet op de jeugdzorg in werking getreden. Daarin is vastgelegd dat Bureau Jeugdzorg de toegangspoort is voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners.

Het belang van kinderen en jongeren staat in de hulpverlening van Bureau Jeugdzorg centraal. De Rechten van het Kind (www.derechtenvanhetkind.nl en www.kinderrechten.nl en/of www.unhchr.ch) zijn ons uitgangspunt. Ieder kind moet de kans krijgen uit te groeien tot een evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg streeft naar een zo verantwoord mogelijke ontwikkeling en opvoedingssituatie. We proberen dit zo veel mogelijk samen met het kind of jongere en de ouders te bereiken. Onze medewerkers geven aandacht waar het nodig is, bieden ondersteuning waar het kan en bescherming waar het moet.

De wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg zijn:

  • indicatiestelling;
  • uitvoering van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling;
  • uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij);
  • jeugdreclassering.

Bureau Jeugdzorg valt onder toezicht van de Inspectie Jeugdhulpverlening en wordt grotendeels gefinancierd met overheidssubsidies.

Bron: Bureau Jeugdzorg

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen