Normal_teamwork_personeel_werk_samenwerking_team

De gemeente Hoogeveen heeft een analyse uit laten voeren naar de maatschappelijke kosten en baten van het project Eigen Kracht. De analyse wijst uit dat de nieuwe aanpak in potentie leidt tot effectievere hulpverlening aan gezinnen. Verder loont de manier van werken; financiële middelen worden efficiënter ingezet. Dat meldt RegioHoogeveen.

De gemeente startte in juni 2012 met het project Eigen Kracht en werkte vanaf het begin samen met Bureau Jeugdzorg, MEE Drenthe en SWW Hoogeveen. Inmiddels hebben GGZ Drenthe, GGD Drenthe en Promens Care zich bij de samenwerking aangesloten.

Het project Eigen Kracht is gericht op huishoudens die te maken hebben met problemen waarover ze de controle verloren zijn of dreigen te verliezen. Uit onderzoek blijkt dat door een klein deel van de inwoners een groot beroep wordt gedaan op gemeentelijke producten en diensten van bijvoorbeeld Sociale zaken, Recht op Leren, Gemeentelijke Kredietbank, Centrum Jeugd en Gezin en Wmo.

Uitgangspunt van het project is dat de eigen kracht van deze gezinnen en hun omgeving optimaal ingezet wordt bij het oplossen van sociaal-maatschappelijke en financiële problemen. Onder begeleiding van een vaste thuiscoach per gezin wordt er een overzicht gemaakt van de problemen. Daarna wordt bekeken hoe het huishouden zelf prioriteiten kan aanbrengen in het zelfstandig oplossen van deze problemen. Waar nodig verleent de thuiscoach aanvullende hulp of wordt  hulp ingeschakeld van andere professionals.

Uit experimenten blijkt dat het project door de intensieve samenwerking tussen hulpverleners tot goede resultaten leidt voor deze groep mensen: ze kunnen zich beter zelf redden. Inmiddels is er een tweede team van thuiscoaches aan de slag gegaan in Hoogeveen. De gemeente ziet voldoende aanleiding om de Eigen Kracht werkmethode verder uit te breiden in de regio.

© Nationale Zorggids