Normal_teamwork_personeel_werk_samenwerking_team

Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) heeft in de aanloop naar het nieuwe jeugdstelsel onderzocht in hoeverre gemeenten en andere betrokken organisaties klaar zijn voor de verantwoordelijkheid om verantwoorde zorg en ondersteuning te leveren aan gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden. Dat meldt het STJ.

De zogenoemde 'gezinnen met een geringe sociale redzaamheid' (GGSR) zijn zelf niet goed in staat om adequate hulp te organiseren voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Het gaat vaak om een combinatie van problemen met een complex en hardnekkig karakter, zoals werkloosheid, schulden, (geestes)ziekte, verslaving, verstandelijke beperking, huisvestingsproblemen, opvoedingsproblemen en huiselijk geweld. Kinderen die in deze gezinnen opgroeien lopen risico’s ten aanzien van een gezonde en veilige ontwikkeling. Deze gezinnen kennen vaak een historie van hulpverleningstrajecten die niet tot het gewenste resultaat hebben geleid of zijn vastgelopen.

Het STJ constateert dat de zorg aan GGSR in 21 onderzochte gemeenten nog niet voldoende beschikbaar is. Ook heeft veertig procent van de gemeenten nog geen afspraken gemaakt over nazorg. Wel sluit de aanpak meestal goed aan bij het gezin en wordt vrijwel overal het 1G1P1R-principe als uitgangspunt genomen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

© Nationale Zorggids