Logo_logo_igz

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in oktober 2016 een hertoets uitgevoerd bij Mentraining Salland. De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp bij Mentraining Salland thans voldoende is. Dat melden de inspecties.

In juni 2016 toetsten de inspecties de kwaliteit van de jeugdhulp bij Mentraining Salland naar aanleiding van een signaal van de gemeente Deventer. Het oordeel van de inspecties luidde toen dat de kwaliteit van de jeugdhulp onvoldoende was. Zo werden urgente risico’s geconstateerd rond de veiligheid in het algemeen en de medicatieveiligheid in het bijzonder.

De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp bij Mentraining Salland op alle getoetste criteria van de toetsingskaders ‘Verantwoorde hulp voor jeugd (VHJ)’en ‘Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag’ voldoende dient te zijn. Bij de hertoets hebben de inspecties de zeven criteria van het toetsingskader VHJ getoetst die in juni 2016 onvoldoende bleken. Daarbij is tevens de stand van zaken betrokken van het verbetertraject dat Mentraining Salland heeft ingezet naar aanleiding van het eerdere toezicht. De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp van Mentraining Salland nu voldoende is.

Toch constateren de inspecties nog één verbeterpunt resteert rond het beperken van de veiligheidsrisico’s voor kinderen en jongvolwassenen. Mentraining Salland dient hiervoor concrete maatregelen te treffen en daarnaast het reeds ingezette verbetertraject voort te zetten.

De inspecties verwachten dat Mentraining Salland in augustus 2017 een externe audit laat uitvoeren door een onafhankelijk bureau op de door de inspecties getoetste criteria. Daarover verwachten ze vóór 1 oktober 2017 een rapportage te ontvangen.

Door: Redactie Nationale Zorggids