Huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren met Het Kompas

Integraal Werken in de Wijk ontwikkelde het Kompas, een hulpmiddel voor professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Kompas brengt signalen, risicofactoren en beschermende factoren stelselmatig in kaart. Op basis van die inzichten kan de professional vermoedens concreet maken en besluiten om wel of geen melding te doen bij Veilig Thuis. Het Kompas volgt de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut. 

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn soms moeilijk te benoemen en over te dragen. Met dit instrument maken professionals die signalen concreet. Integraal Werken in de Wijk benadrukt dat het Kompas niet bedoeld is als vragenlijst in het gezin of voor het cliëntendossier en dat het vakmanschap van de professional bepalend blijft om de juiste afwegingen te maken. ‘Je verzamelt informatie, onderbouwt vermoedens, maar de beslissing over wat je doet met de informatie, is aan jou als professional.’

Het instrument

Het instrument is ontwikkeld omdat professionals behoefte hadden aan één instrument om de veiligheid te kunnen inschatten voor alle cliënten, van 0 tot 100 jaar. De eerste stap is dan ook aangeven welke vorm van mishandeling wordt vermoed, bijvoorbeeld kindermishandeling, geweld tussen partners of ex-partners, ouderenmishandeling of huwelijksdwang.

Stichting Wijkteams Amersfoort

Het Kompas is ontwikkeld met medewerkers van de Stichting Wijkteams Amersfoort. Enkele van hun ervaringen: ‘Het invullen is nuttig, hierdoor kregen medewerkers meer zicht op de onveiligheid van het systeem’, ‘Het helpt om vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld concreter te krijgen’ en ‘Je verzamelt feiten en argumenten om een besluit tot melding te onderbouwen.’

Het Kompas is gebaseerd op bestaande instrumenten, richtlijnen en documenten. Het sluit ook aan bij de vijf basisfuncties van lokale teams.

Door: Nationale Zorggids