Normal_brief_geld_vijftig

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) ontving in 2021 457 signalen over zorgfraude, die gaan over 379 zorgaanbieders. Over driekwart van hen kwam er in 2021 voor het eerst een signaal binnen. Een signaal werd gemiddeld 2,5 keer gedeeld. Het aantal meldingen in 2021 is gedaald met 7 procent ten opzichte van 2020. Een van de oorzaken daarvan is dat er in zijn algemeenheid minder binnenkwamen bij partners van het IKZ. Dat wil niet zeggen dat er minder gefraudeerd wordt. Dit meldt het IKZ. 

Over de Zorgverzekeringswet kwamen de meeste signalen binnen: 164. De Wet langdurige zorg (Wlz) komt op de tweede plaats met 125 meldingen. Ten opzichte van 2020 is er een toename in het aantal Wlz-meldingen (54 procent) en een afname in het aantal Wmo-signalen (24 procent) en Zorgverzekeringswet-signalen (30 procent). Signalen van zorgfraude hebben meestal betrekking op zorg in natura. Als het gaat om de Wmo, Wlz of Jeugdwet, dan is er veelal sprake van zorg gefinancierd met een persoonsgebonden budget.

Niet geleverde zorg

In veel meldingen ging het over zorg die niet geleverd wordt, de kwaliteit van zorg en er kwamen meldingen binnen waarbij de veiligheid van cliënten in gevaar is of waarbij misbruik wordt gemaakt van cliënten. Verder komen er nog steeds veel signalen binnen over zorgaanbieders die failliet gaan en ergens anders opduiken met een nieuwe zorgorganisatie en vervolgens dezelfde modus operandi gebruiken. Ook maken sommige instellingen gebruik van niet-transparante bedrijfsconstructies, wat toezicht op dit type zorgaanbieders bemoeilijkt. Daarbij zorgen ze er namelijk voor dat ze net onder het maximum aantal werknemers blijven om zo niet verplicht te zijn een uitgebreide jaarrekening aan te leveren. Of door het opzetten van meerdere ondernemingen kunnen ze onder de winstbeklemming uitkomen voor intramurale zorginstellingen.

Negen partners

In het IKZ werken negen partners samen: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie (OM), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het OM brengt geen signalen in bij het IKZ.

Door: Nationale Zorggids