Normal_gezondheidszorg__financieel_resultaat__zorg

In 2022 zette Zorg en Zekerheid de kracht van regionale samenwerking om de zorg te transformeren landelijk op de kaart. ‘Onze’ Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord groeide van zeven naar 20 zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. En we lanceerden, samen met zorgorganisaties en gemeenten, regiovisies op de ouderenzorg voor zowel Zuid-Holland Noord als Amstelland en De Meerlanden. De kroon op het jaar is de plek die regionale samenwerking in het Integraal Zorgakkoord heeft gekregen. “Die regionale kracht zit al bijna 200 jaar in onze genen”, stelt bestuursvoorzitter Ton van Houten. “Hier is de infrastructuur van gemeenten, zorgorganisaties, bewoners, zorgverzekeraar en zorgkantoor die samenwerken al aanwezig. Daar blijven we in 2023 samen aan bouwen. Deze manier van werken is de beste garantie om verzekerd te blijven van passende zorg en een betaalbare premie.” Dit meldt Zorg en Zekerheid.

Het jaar begon ook voor Zorg en Zekerheid turbulent. “In 2022 kregen we naast inhaalzorg te maken met wereldwijde inflatie en forse prijsstijgingen, op alle niveaus”, verklaart Ton van Houten. “We zien dat steeds meer mensen zorg en ondersteuning nodig hebben, waardoor de schaarse zorgprofessionals nog verder onder druk komen. Het IZA, dat begin 2023 ook door huisartsen is ondertekend, kwam geen moment te laat. We moeten samen investeren in preventie én aan de slag om de zorg anders te organiseren en de werkdruk te verlagen.”

Advies

“Wederom hebben onze verzekerden advies gegeven over ons zorginkoopbeleid. Uitgangs-punt hierbij is passende en multidisciplinaire zorg, die op de juiste plek en de slimste manier plaatsvindt, samen met de verzekerde. Ook gaat passende zorg veel meer over gezondheid dan over ziekte; de visie van Positieve Gezondheid. Daarbij gelooft Zorg en Zekerheid als een van de weinige zorgverzekeraars in de kracht van multidisciplinaire regio-organisaties, zoals de Rijn en Duin. Hierbij kijken zorgprofessionals verder dan hun eigen discipline én de medische vraag. Soms hoeft een huisarts niet zelf te behandelen, maar kan een collega dat beter doen. Of wordt een patiënt doorverwezen naar een welzijnscoach van de gemeente via Welzijn op Recept. Dankzij Meer Tijd voor de Patiënt, krijgen huisartsen in Leiden en omstreken de ruimte het Positieve Gezondheidsgesprek met patiënten te voeren.”

Gezonde buurt

Gezondheid is niet altijd een keuze. “Je leefomgeving en je sociale netwerk bepalen mede je kans op een gezond leven” zegt lid Raad van Bestuur Henk Gerla. “Daarom zet Zorg en Zekerheid zich al jaren in voor een gezonde buurt. Want het werkt! Kijk maar naar onze samenwerking met JINC en 3x3 Unites, waarbij het talent van jongeren centraal staat. En natuurlijk de recente samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute. Zo worden mensen financieel gezonder en leven ze langer. Bijkomend voordeel: de buurt krijgt een gezonde boost.”
 
Zorg en Zekerheid kwam in 2022 met een Duurzaamheidsbeleid en Klimaatactieplan. “We zijn er trots op dat 100% van onze beleggingen uit duurzame fondsen komt”, vervolgt Henk Gerla. “Dit past bij onze verantwoordelijkheid niet te investeren in organisaties die schade toebrengen aan mensen, natuur en milieu. Daarom ondertekenden we in december 2022 ook zelf de Green Deal Duurzame Zorg. Hierin zetten we dit jaar verdere stappen.”

Jaarcijfers

De teleurstellende situatie op de beurzen drukte fors op de resultaten van de regionale zorgverzekeraar. 2022 werd afgesloten met een financieel resultaat van € 44 miljoen negatief. “Dit komt voor een groot deel door het verlies op onze beleggingen ”, stelt Ton van Houten. “Daarnaast troffen we een voorziening van € 20 miljoen, omdat we onze premie voor 2023 lager hebben vastgesteld dan de verwachte zorgkosten. Dat deden we om de premie voor onze verzekerden betaalbaar te houden en de premiestijging te beperken. De teruggave uit de reserves komt op € 48 per verzekerde. Voor Zorg en Zekerheid is dat logisch. Wij hebben immers geen winstoogmerk.”

Vooruitblik

Het kabinet gaat voor 2024 wederom uit van een forse stijging van de zorgpremie. Ook Zorg en Zekerheid voorziet volgens Henk Gerla een hogere premie. “Dat heeft alles te maken met de stijgende zorgkosten door innovatie, een grotere zorgvraag en de schaarste van zorgprofessionals. Wij gaan er wel van uit dat we de premieverhoging voor onze verzekerden kunnen beperken door een deel van onze reserves in te zetten. Vanuit onze strategie blijven we de komende jaren inzetten op het gezonde gedrag van verzekerden en op samenwerking in de regio. We hebben immers allemaal een verantwoordelijkheid in het toekomstbestendig maken van de zorg.”
 
Door: Nationale Zorggids