Informatie Knooppunt Zorgfraude ontvangt 424 signalen over zorgfraude

Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn in 2022 424 signalen over zorgfraude verzameld door de partners in het knooppunt. De signalen gaan over 356 zorgaanbieders. Over de Zorgverzekeringswet (Zvw) kwamen 155 signalen binnen, gevolgd door 113 signalen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 91 over de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit meldt IKZ. 

Over driekwart van de zorgaanbieders kwam er in 2022 voor het eerst een signaal binnen. Een signaal werd gemiddeld 2,4 keer gedeeld, wat volgens het IKZ het belang van de samenwerking aantoont. Een instantie ziet slechts een beperkt deel van de informatie, door het delen ervan wordt het beeld completer en kan fraude beter in kaart worden gebracht.

Daling van 7 procent

Ten opzichte van 2021 is het aantal signalen in 2022 gedaald met zeven procent. Enerzijds kan de daling verklaard worden dat in zijn algemeenheid minder signalen zijn binnengekomen bij de partners van het IKZ, wat resulteert in minder signalen die bij het IKZ worden ingebracht. Anderzijds kan het scherper stellen van (juridische) criteria hiervoor hebben gezorgd. Het aantal signalen wil overigens niet zeggen dat er ook meer of minder gefraudeerd wordt.

Over de Zorgverzekeringswet (Zvw) kwamen de meeste signalen binnen (155). De Wmo komt op de tweede plaats (113) en de Wlz op de derde plaats (91). Ten opzichte van 2021 is er een toename in het aantal Wmo-signalen (+14 procent) en een afname in het aantal Zorgverzekeringswet-signalen (-6 procent) en Wlz-signalen (-27 procent). Signalen van fraude in de Zorgverzekeringswet en Jeugdwet hebben meestal betrekking op zorg in natura, bij signalen over de Wmo en Wlz is er veelal sprake van zorg gefinancierd met een persoonsgebonden budget.

Opvallende fenomenen

In de signalen die in 2022 met het IKZ zijn gedeeld, zijn opvallende fenomenen te zien waarbij zorg niet geleverd wordt of meer zorg wordt aangevraagd dan nodig. Ook ziet IKZ dat vervalste documenten worden ingediend en het misbruik van persoonlijke gegevens van cliënten zoals de inloggegevens via DigiD. Verder zijn er nog steeds veel signalen over zorgaanbieders die failliet gaan en ergens anders opduiken met een nieuwe zorgorganisatie en vervolgens dezelfde modus operandi gebruiken. Ook maken zorgaanbieders over wie signalen binnenkomen gebruik van niet-transparante bedrijfsconstructies, wat toezicht op dit type zorgaanbieders bemoeilijkt. Daarnaast zijn er signalen waarin er sprake zou zijn van een onveilige en ongezonde omgeving voor zowel cliënten als zorgaanbieders, waarvan de mogelijke slachtoffers vaak afhankelijk zijn van anderen en/of zich in zeer kwetsbare situaties bevinden.

Door: Nationale Zorggids