NZa verwacht tekort van tussen 103 en 388 miljoen euro in de Wlz

De Nederlandse Zorgautoriteit verwacht op basis van een nieuwe prognose dat het kader voor de Wet langdurige zorg voor 2023 onvoldoende is. Voor 2023 wordt een tekort verwacht tussen de 103 en 388 miljoen euro. Het ministerie van Volksgezondheid kan naar aanleiding van deze prognose beslissen om resterende herverdelingsmiddelen van 125 miljoen euro in te zetten. Hiermee kan een deel van het verwachte tekort opvangen worden. Dit meldt de NZa. 

De NZa zag in februari al een grote onzekerheid over de instroom van ggz-wonen cliënten.  Er is nu een duidelijker beeld van het financiële effect van de instroom van ggz-wonen cliënten ten opzichte van februari. De sterke stijging cliënten met een indicatie voor ggz-wonen blijft net als in 2021 en 2022 een verklaring voor de toenemende uitgaven aan de Wlz.

Toekomstbestendige langdurige zorg

De uitgaven aan de langdurige zorg stijgen al jaren. De NZa adviseerde eerder al dat er stappen nodig zijn om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. In het advies Scheiden wonen en zorg van de NZa wordt onder andere aangegeven dat aanpassingen in de aanspraak van zorg nodig zijn. Ook geeft de toezichthouder daarin aan dat wetswijzigingen nodig zijn om de mogelijkheden te versterken om via zorginkoop te sturen op extramurale leveringsvormen. Daarnaast moeten er politieke keuzes gemaakt worden.

Vinger aan de pols

De hierboven genoemde prognose gaat over het budget voor het nu lopende jaar, 2023. In de afgelopen periode heeft de NZa ook verschillende signalen ontvangen over de financiële druk die zorgaanbieders in de langdurige zorg verwachten in 2024. De organisatie in gesprek met zorgkantoren, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Daarnaast monitort het of het budgettair kader voldoende is en of de zorgplicht goed ingevuld wordt. Uitgangspunt daarbij is dat zorg beschikbaar moet zijn en blijven voor de cliënten die hierop zijn aangewezen.

Door: Nationale Zorggids