NZG Verpleeghuis

Verpleeghuis

Verhuizing naar een verpleeghuis kan nodig zijn als iemand niet meer in staat is om zelfstandig het eigen leven te leiden. Voor kortere of langere tijd is dan veel zorg en aandacht van deskundigen nodig. Deze deskundigen zijn in het verpleeghuis 24 uur per dag beschikbaar.

De zorg in een verpleeghuis
In het verpleeghuis werken veel professionals. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en diens (medische) conditie wordt hun deskundigheid ingezet. Dat kunnen verplegenden en verzorgenden zijn, maar ook fysiotherapeuten of logopedisten bij voorbeeld. Voor de medische zorg beschikken verpleeghuizen over speciaal opgeleide verpleeghuisartsen.

Ook in een verpleeghuis hebben mensen recht op privacy; in vergelijking met het verzorgingshuis vinden er in het verpleeghuis meer activiteiten plaats in groepsverband. Zo wordt er meestal gezamenlijk gegeten en verblijven de bewoners overdag in gemeenschappelijke leefruimten.

Een tijdelijke opname
Soms heeft een cliënt tijdelijk meer zorg- en behandelfaciliteiten nodig. Tijdelijke opname in een verpleeghuis is dan aangewezen als de benodigde zorg complex is, zonder dat een opname in het ziekenhuis is noodzakelijk is. Het doel van een opname kan zijn:

  • herstel van de cliënt;
  • verlichting voor de mantelzorger;
  • het reactiveren/revalideren na een ziekenhuisopname
  • het zoeken naar een passend zorgaanbod na observatie en diagnostiek.

De noodzaak voor een tijdelijke opname kan zich acuut voordoen. Soms wordt die tevoren gepland. Bij voorbeeld als er afspraken zijn gemaakt met het ziekenhuis voor de reactivering na een heupoperatie.

Palliatief terminale zorg
In een verpleeghuis verblijven ook cliënten voor wie medisch gezien geen genezing wordt verwacht. Er wordt dan gestreefd naar verlichting van de symptomen. Behalve voor de fysieke verzorging is er ook aandacht voor de psychologische, emotionele en sociale aspecten van het levenseinde. De zorgverlening is in dit geval niet beperkt tot de patiënt, maar strekt zich ook uit tot de nabestaanden. Er wordt gestreefd naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt en zijn naaste.

Andere vormen van zorg in het verpleeghuis
Verpleeghuizen kennen ook verschillende vormen van dag- en nachtbehandeling. Nachtbehandeling bij voorbeeld voor mensen voor wie thuis geen toereikende zorg beschikbaar is. Zij logeren één of meerdere nachten per week in het verpleeghuis. De zorg die ze nodig hebben is meestal complex van aard.Bij dagbehandeling komen mensen één of meerdere dagdelen per week naar het verpleeghuis voor begeleiding en behandeling in groepsverband. Mensen hebben lichamelijke klachten die behandeling behoeven en hebben specifieke functiebeperkingen waarvoor ondersteuning vereist is. Mantelzorgers krijgen daardoor de gelegenheid activiteiten te ondernemen die ze niet met de zorg kunnen combineren. Daardoor kunnen ze vaak langer doorgaan met het geven van zorg thuis.

Op zoek naar een verpleeghuis?
Klik hier voor het vinden van een verpleeghuis bij u in de buurt.

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen