NZG Wet ambulancezorg (Waz)

De Wet ambulancezorg (Waz) is op 2 december 2009 door de Eerste Kamer aanvaard, maar nog niet in werking getreden. De Waz zou met ingang van 1 januari 2012 in werking treden.

De Waz regelt het vervoer van zieken en gewonden in Nederland. Een belangrijk verschil met de huidige wet (Wet Ambulancevervoer) is dat er in elke veiligheidsregio 1 ambulancedienst komt. Nu zijn meerdere ambulancediensten per regio toegestaan.

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten de Waz te wijzigen in een Tijdelijke wet ambulancezorg. Deze tijdelijke wet wijst aanbieders van ambulancezorg voor 5 jaar aan. Zij krijgen geen vergunning voor onbepaalde tijd zoals in de Waz staat. De reden hiervoor is dat de oorspronkelijke voorgestelde procedure niet 'EU-proof' is.

De wet is tijdelijk om in de tussenliggende periode een meer structurele oplossing te vinden voor de uitgangspunten die besproken zijn met het parlement en passen binnen de Europese wet- en regelgeving.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het Tijdelijke wetsvoorstel ambulancezorg voor advies aan de Raad van State te sturen. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Veranderinigen in de Wet ambulancezorg
De Wet ambulancezorg (Waz) verandert de manier waarop de ambulancezorg in Nederland is geregeld:

  • Zorgverzekeraars krijgen een centrale rol. Samen met het bestuur van GHOR Nederland (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) adviseren zij het ministerie van VWS bij het verstrekken van vergunningen aan ambulancediensten. Het ministerie laat dit advies zwaar wegen. Verder moeten zorgverzekeraars onderhandelen met ambulancediensten over de kosten van de dienstverlening.
  • Elke veiligheidsregio werkt met 1 ambulancedienst. Zo ontstaat meer helderheid voor alle partijen die met ambulancezorg te maken hebben.
  • Niet de provincies, maar de minister van VWS verstrekt de vergunningen voor het verrichten van ambulancezorg in elke veiligheidsregio.

Bron: Rijksoverheid

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen