Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

Vanaf 1 januari 2020 worden de Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil inzicht bieden in de manier waarop zij het toezicht op grond van deze nieuwe wetten gaat uitvoeren. In de visienota ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige of verplichte zorg’ zet de IGJ uiteen wat de komst van de nieuwe wetten in grote lijnen voor haar betekent. Dit meldt de inspectie. 

De IGJ houdt al geruime tijd in de geestelijke gezondheidszorg, de psychogeriatrische zorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg intensief toezicht op het terugdringen van dwang en vrijheidsbeperking. Dit is vooral gericht op het terugdringen van separeren, afzonderen en fixeren. Wij zien dat zorgaanbieders zich inspannen om dwang en vrijheidsbeperking zo veel mogelijk te voorkomen en daar waar dwang moet worden toegepast, dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Het is belangrijk om deze goede ontwikkelingen vast te houden en te versterken. De doelstelling van de nieuwe wetten sluit daar bij aan.

Terugdringen van dwang 

Met haar toezicht wil de inspectie bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de wetten, waaronder het terugdringen van dwang in de zorg, het verhogen van de kwaliteit van (gedwongen) zorg en het versterken van de rechtspositie van cliënten. “Wij zien toe op een zorgvuldige uitvoering van de Wvgg en Wzd. Onze inspecteurs zullen niet direct stringent handhaven op de nieuwe onderdelen van de wetten, maar de inspectie heeft het voornemen om in de eerste periode met het toezicht en eventuele interventies vooral agenderend, signalerend en stimulerend op te treden.

Verantwoorde gedwongen zorg

Onder de nieuwe wetgeving focust de IGJ zich op de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden voor verantwoorde gedwongen zorg. Voordat verplichte of onvrijwillige zorg wordt ingezet, moet een zorgaanbieder de situatie van een cliënt analyseren. Dwang moet zoveel mogelijk voorkomen worden en alleen als het niet anders kan moet dwang zorgvuldig toegepast worden door de juiste zorg op de juiste plaats te leveren, door voldoende en deskundig personeel in te zetten en door aandacht te hebben voor de belangen van de rechtspositie van de cliënt en zijn familie en naasten. 

Door: Nationale Zorggids