Landelijke Covid-19-strategie voor mensen met beperking

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een landelijke Covid-19-strategie opgesteld voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Deze strategie vormt een belangrijke leidraad voor hoe mensen met een beperking uit de crisis komen en wat voor hen nodig is bij de inrichting van de anderhalvemetersamenleving. Dit meldt Ieder(in).

De strategie benoemt zeven ambities die extra belemmeringen, gezondheidsrisico’s, oplopende achterstand en uitsluiting moeten voorkomen. Ieder(in), KansPlus, Per Saldo, LSR en LFB leverden een grote inbreng. Ieder(in) is blij dat deze strategie nu tot stand is gekomen. Vanaf het begin van de coronacrisis heeft Ieder(in) aandacht gevraagd voor de ingrijpende gevolgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
 

Impact coronamaatregelen op mensen met beperking of chronische ziekte

Door de coronacrisis vielen vele vormen van (paramedische) zorg en ondersteuning weg en nam de druk op mantelzorgers enorm toe. Ook was sociaal contact tussen mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten zeer beperkt of zelfs onmogelijk. Onbedoeld hebben de coronamaatregelen daarmee geleid tot grotere achterstand en uitsluiting van mensen met een beperking of chronische ziekte.
 

Hervatten zorg en ondersteuning

Concrete onderdelen van de strategie zijn daarom onder meer: hervatten van bezoek, dagbesteding, zorg en ondersteuning, het realiseren van voldoende beschikbaarheid van tests en (preventieve inzet van) bescherming, ruime ondersteuning van mantelzorgers en toegankelijke crisiscommunicatie en informatie voor iedereen met een beperking.
 

Coronamaatregelen passend maken

De algemene maatregelen voor de versoepeling en het weer oppakken van het gewone leven, zijn voor veel mensen met een beperking of chronische ziekte niet passend of geschikt. Voor een belangrijk deel van hen is een samenleving met anderhalve meter afstand niet of onvoldoende toegankelijk. Zij kunnen daarin niet op gelijke voet meedoen als anderen of ze lopen ernstige gezondheids- of sociaal-emotionele risico’s.
 
Het is van groot belang dat er nu snel uitvoering wordt gegeven aan de strategie, zodat mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten daadwerkelijk verbetering gaan ervaren in hun dagelijks leven. Daarbij gaat het over belangrijke zaken als vervoer, onderwijs en werk.
 

Actieplannen met inbreng van ervaringsdeskundigen

 
In het verlengde van de Covid-19-strategie moeten praktische en goed uitvoerbare actieplannen worden uitgewerkt om de ambities waar te maken. Essentieel is dat bij alle protocollen en plannen ervaringsdeskundigen (en hun organisaties) tijdig en serieus worden betrokken, zoals dit ook voortvloeit uit het VN-Verdrag Handicap.
 

Monitoren effect Covid-19-strategie

Onderdeel van de strategie is dat de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte wordt gemonitord en dat wordt nagegaan wat de effecten van de strategie en de actieplannen zijn. Uit de monitor moet blijken dat de achterstand van mensen met een beperking niet groter wordt en mensen weer daadwerkelijk passende zorg en ondersteuning krijgen en kunnen participeren in het dagelijkse leven.
 
De Covid-19-strategie voor mensen met een beperking of chronische ziekte Een veilige terugkeer naar het gewone leven’ is te downloaden op de website van Ieder(in). Net als de brief 'Corona-strategie is een mooi startpunt' van Ieder(in) aan de Tweede Kamer.
 
Door: Nationale Zorggids