Normal_hoortoestel_slechthorend_horen

Nederland telt ongeveer 2,6 miljoen mensen met leeftijdsgerelateerd gehoorverlies. Zonder reguliere hoorzorg zou leeftijdsgerelateerd gehoorverlies de maatschappij 5,8 miljard euro kosten door verminderde arbeidsparticipatie (2,9 miljard), verlies van kwaliteit van leven (2,8 miljard) en vervroegde dementie (0,1 miljard). Rekeninghoudend met de kosten en baten van de huidige hoorzorg in Nederland, kost leeftijdsgerelateerde slechthorendheid de maatschappij momenteel 3,6 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit onderzoek van SiRM, zo meldt Specsavers.

Dit bedrag zou door reguliere hoorzorg nog verder kunnen worden teruggebracht. Dit blijkt uit onderzoek van SiRM, uitgevoerd in opdracht van Specsavers, dat recentelijk aan het ministerie van Volksgezondheid is aangeboden. De verwachting is dat het aantal leeftijdsgerelateerde slechthorenden en de daarmee gepaard gaande kosten verder oplopen door onder andere de vergrijzing en de verschuiving van de AOW-leeftijd.

Slechthorendheid leidt tot sociale afstand maatschappij

Van de 2,6 miljoen leeftijdsgerelateerde slechthorenden kampt de helft (1,3 miljoen) met matig tot ernstig gehoorverlies (>35 dB) en de andere helft met mild gehoorverlies (>25dB). Van al deze slechthorenden hebben circa 800.000 een hoortoestel (31 procent). Geschat wordt dat er van de matig tot ernstig slechthorenden zeker een half miljoen onbehandeld zijn, van wie 400.000 (80 procent) baat hebben bij een hoortoestel. Dit toont aan dat er nog steeds een drempel bestaat voor slechthorenden om in actie te komen.

Vervroegde dementie en depressie

De gevolgen van onbehandeld gehoorverlies zijn naast hoge maatschappelijke kosten (5,8 miljard euro zonder beschikbare hoorzorg) ook voor de slechthorende zelf groot. Door gehoorproblemen kan men in ernstige mate problemen ondervinden op de arbeidsmarkt (werkloosheid, langdurig verzuim en verminderde productiviteit), maar ook in sociaal opzicht veel verliezen. Zo vermijden slechthorenden vaker contact waardoor een sociaal isolement kan ontstaan. Ook heeft een onbehandelde slechthorende sneller kans op depressies, gevoelens van eenzaamheid en 10 procent meer kans op vervroegde dementie.

Slechthorendheid groeiend probleem beroepsbevolking

De verwachting is dat de groep matig tot ernstig slechthorenden groeit tot 1,7 miljoen Nederlanders in 2030, met name door vergrijzing. Maar ook onder de beroepsbevolking zal het aantal slechthorenden sterk toenemen. Voor de komende jaren is een extra investering in hoorzorg noodzakelijk. Zonder groei in de hoorzorg lopen de maatschappelijke kosten in 2030 op tot 4,7 miljard euro per jaar. De kosten zullen vooral worden veroorzaakt door werkenden met mild tot matig gehoorverlies en ouderen met matig tot ernstig gehoorverlies.

Door: Nationale Zorggids