‘Doorontwikkeling goede voorbeelden kortdurende herstelgerichte zorg ouderen’

Op 30 september wordt de subsidieronde ‘Doorontwikkeling van goede voorbeelden binnen de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen’ vanuit het ZonMw-programma Beter Thuis opengesteld. Deze oproep beoogt het faciliteren van de doorontwikkeling van goede voorbeelden richting de beschrijving van een kansrijke aanpak binnen de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen. Dat meldt ZonMw.

De subsidie is bedoeld voor opzetten dan wel opschalen van een proeftuin in minimaal twee regio’s om de effecten van uw aanpak te onderzoeken. Voorafgaand hieraan dient er rondom deze aanpak een gedragen kwaliteits- en normenkader opgesteld te worden voor eenduidige inrichting en evaluatie van de proeftuin. Aan het eind van de subsidieperiode dient de aanpak beschreven te zijn in een kwaliteitsstandaard – bijvoorbeeld in een zorgpad – die een zo groot mogelijk deel van het zorgtraject beschrijft en breed gedragen wordt door het uitvoerende samenwerkingsverband.

Er wordt verwacht dat er een samenwerkingsverband wordt opgezet dat minimaal bestaat uit een onderzoeksorganisatie, een zorgaanbieder, een zorgverzekeraar en (een vertegenwoordiging van) cliënten. Binnen deze oproep valt ook het vormgeven van een leernetwerk rondom de samenwerkingsverbanden. Dit netwerk heeft onder andere een functie in de uitwisseling van ervaringen en het delen van tussentijdse uitkomsten met stakeholders.

Deze subsidie stimuleert ontwikkelingen en initiatieven die vraaggericht zijn in plaats van aanbodgericht. Zorg op maat vanuit het cliëntperspectief. Ondanks dat de te beschrijven aanpak vanuit de bekostiging bezien zijn basis vindt in de GRZ, het ELV of de GZSP, dient diezelfde bekostiging de aanpak niet te kaderen.

Budget en looptijd

Het maximale aan te vragen subsidiebedrag betreft 500.000 euro met een maximale looptijd van 24 maanden. Omdat deze oproep beoogt een stimulans te geven aan de doorontwikkeling van de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen in de volle breedte, richt deze subsidieoproep zich zowel op de GRZ, het ELV en de GZSP. Per (zorg)vorm is er budget beschikbaar om 1 project te honoreren. Het totale budget bedraagt 1.500.000 euro. Wanneer er binnen een (zorg)vorm geen of geen honoreerbare aanvragen worden ingediend, valt het budget vrij voor de eerstvolgend geprioriteerde aanvraag. 

Voor alle randvoorwaarden en criteria, bekijk op 30 september de oproep in de subsidiekalender.

Door: Nationale Zorggids