NZa verlaagt tarieven voor revalidatiezorg aan ouderen

De tarieven in de geriatrische revalidatiezorg (grz) gaan in 2021 gemiddeld met 4 procent omlaag. Dit baseert de NZa op een uitgebreid kostenonderzoek. Volgens de NZa vergoeden deze tarieven gemiddeld genomen de kosten die de sector kent. Dit meldt de NZa.

De NZa werkte intensief samen met ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgaanbieders aan een kostenonderzoek voor de tarieven 2021. Uit het onderzoek blijkt dat er weinig verschil zit in de aangeleverde kostprijzen.
 

Generieke afslagen

Zorgverzekeraars hanteerden de afgelopen jaren veelal zogeheten generieke afslagen in de contractonderhandelingen van de geriatrische revalidatiezorg. Met afslagen bedoelt de NZa dat zorgverzekeraars in contracten lagere tarieven vastlegden dan de NZa-maximumtarieven. De gehanteerde afslagen waren gemiddeld genomen even hoog als de daling van de tarieven na de huidige herijking. Om die reden ligt het volgens de NZa niet voor de hand dat de huidige generieke afslagen onveranderd toegepast worden op de nieuwe tarieven. Indien er een afslag gehanteerd wordt, moet deze duidelijk beargumenteerd worden door de zorgverzekeraar. Het is van belang dat zorgaanbieders een passende vergoeding krijgen zodat zij de zorg kunnen aanbieden, voor nu en in de toekomst.
 

Verzoek tot uitstel herijken tarieven

 
ActiZ heeft de NZa verzocht om de tarieven niet per 2021 maar per 2022 te herijken. De coronacrisis treft namelijk ook veel aanbieders van geriatrische revalidatiezorg. Dit brengt veel werk en veel kosten met zich mee. Daarnaast kan er sprake zijn van een stuk omzetderving op de reguliere zorg, omdat deze is uitgesteld.
 
Voor de extra kosten - die gemaakt worden tijdens en in de nasleep van de crisis - en gederfde omzet heeft de NZa samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken gemaakt zodat compensatie hiervan kan gaan plaatsvinden.
 
De tarieven 2021 die gebaseerd zijn op de kostprijzen van 2018 weerspiegelen de kosten van de reguliere revalidatiezorg voor ouderen. Op het moment dat het Covid-19-virus onder controle is en de zorg weer op normale wijze geleverd kan worden, dan zijn de tarieven daarmee kostendekkend. De NZa gaat daarom niet mee in het verzoek van ActiZ tot uitstel en zullen de tarieven herijken per 2021.
 

Niet altijd plek voor patiënten die meeste zorg nodig hebben

De NZa ontvangt signalen dat voor patiënten die de meeste zorg nodig hebben in de geriatrische revalidatiezorg soms moeilijk een plek vinden. De NZa ziet de afgelopen jaren dat de druk op de acute zorg in Nederland toeneemt. Om deze druk te verminderen is het van groot belang dat de doorstroom van patiënten vanuit het ziekenhuis niet hapert. De geriatrische revalidatiezorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van deze doorstroom. De zorgautoriteit verwacht in dit kader van zorgverzekeraars en aanbieders dat zij zorgen voor de benodigde ruimte voor de zwaarste patiënten. Patiënten moeten immers zo snel mogelijk op de juiste plek behandeld kunnen worden.
 
Door: Nationale Zorggids