Normal_rekenmachine_geld

Uit een nieuwe analyse van het Zorginstituut Nederland blijkt dat de totale zorglasten in de Zorgverzekeringswet tussen 2013 en 2016 met 8 procent gestegen zijn naar 39,6 miljard euro. Dit is vooral toe te rekenen aan de overheveling van zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit meldt Zorginstituut Nederland in het rapport Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2015. 

In dezelfde periode zorgt de overheveling van zorg vanuit de Zvw naar de Jeugdwet bij de geestelijke gezondheidszorg voor een kostendaling van 18 procent. Per verzekerde is de bijdrage aan ggz tussen 2013 en 2016 gedaald van 236 miljoen euro naar 192 miljoen euro. De gemiddelde kosten per cliënt in de ggz zijn in dezelfde periode sterkt gestegen. De oorzaak lijkt te zijn dat de ggz complexer en daardoor duurder is.

Huisartsenzorg wordt duurder

De kosten voor huisartsenzorg stijgen van 2,7 miljard in 2013 naar 3,1 miljard in 2016. Oorzaken zijn onder meer de toenemende inzet van de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ), zorgvernieuwing en een toename van multidisciplinaire zorg voor chronische patiënten.

De kosten voor wijkverpleging stegen in de onderzochte periode eveneens. Omgerekend per verzekerde komt het neer op 7 euro per jaar extra. Door de invoering en opmars van de zogeheten experimentele bekostiging in de wijkverpleging, verwacht het Zorginstituut dat het lastiger wordt de ontwikkeling van geleverde uren zorg in deze sector de komende jaren goed te kunnen blijven duiden. 

Structureel de vinger aan de pols

De verwachting is dat de kosten in de zorg de komende jaren verder zullen stijgen. Met de Verdiepende analyse zorglasten die periodiek moet gaan verschijnen, wil het Zorginstituut de vinger aan de pols van deze kostenontwikkeling houden voor het behoud van een financieel gezond stelsel van gezondheidszorg.

Door: Redactie Nationale Zorggids