Normal_ehealth_stethoscoop

De zorgpraktijk genereert enorme hoeveelheden data, maar daar wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt om de zorg te verbeteren. In zijn oratie op vrijdag 17 september 2021 aan Tilburg University gaat bijzonder hoogleraar Robert Verheij in op de vraag wat ervoor nodig is om dat te veranderen. Daarbij kijkt hij naar de bruikbaarheid van de verzamelde gegevens en naar de randvoorwaarden om deze ‘big data’ in te zetten voor een lerend zorgsysteem. Dit meldt Tilburg University. 

Verheij kijkt in zijn onderzoek met name naar het gebruik, de kwaliteit en de bruikbaarheid van zogenaamde real world data: declaraties en elektronische patiëntendossiers. Steeds vaker worden dit soort gegevens, die het zorgsysteem zelf voortbrengt, gebruikt om de zorg te verbeteren. Maar in hoeverre zijn die daarvoor geschikt? Hoe regel je de zeggenschap van burgers over hun gegevens? Wat moeten onderzoekers weten over de herkomst van gegevens om ze verantwoord te kunnen gebruiken? En wat is de rol van de burger hierbij? In zijn inaugurele rede gaat Verheij op deze vragen in. Met het beantwoorden ervan hoopt hij bij te dragen aan de totstandkoming van een lerend zorgsysteem.

Leren van data 

“Het is belangrijk na te gaan in hoeverre de verzamelde gegevens geschikt zijn voor al die verschillende doelen waarvoor we ze willen gebruiken. Het is daarnaast belangrijk dat we ook daadwerkelijk leren van data. Dat is niet alleen een technisch vraagstuk. Machine learning en artificial intelligence krijgen vaak de meeste aandacht als het gaat om ‘big data’, terwijl de uitdaging óók zit in het creëren van de juiste omstandigheden voor kwaliteit en toegankelijkheid van data. En natuurlijk voor het leren zelf", aldus Verheij. 

Verheij is eind 2019 benoemd als bijzonder hoogleraar Transparantie van zorg vanuit patiëntperspectief. Deze leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland en is gevestigd binnen de Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg van Tranzo, Tilburg University. De leerstoel sluit aan bij de missie van het Zorginstituut Nederland: het borgen en verbeteren van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg.

Door: Nationale Zorggids