Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam-Amstelland en Ouder- en Kindteams Amsterdam gaan binnen een gezamenlijk traject zorgen voor verbetering in de samenwerking. Hiermee geven de organisaties gehoor aan de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Onmacht’. Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van een gebeurtenis die een einde maakte aan het leven van een 14-jarig meisje en haar vader. Dit meldt de Raad voor de Kinderbescherming. 

De verbeteringen die de organisaties voor ogen hebben zijn samengevat in een verbeterbelofte. Er is bewust niet gekozen voor een maatregelenpakket met het risico te verzanden in regels en protocollen. Gekozen is voor verbeterbelofte waarin de betrokken organisaties zich nadrukkelijk richten op een gedragen en duurzame verbetering.

De eerste concrete stappen op de verbeterpunten uit het onderzoeksrapport zijn inmiddels gezet. De organisaties in Amsterdam gaan aan de slag met een gezamenlijk werkproces, waar ze niet na elkaar maar met elkaar werken. Er komt een spoed-netwerkloverleg waarmee betrokken professionals andere netwerkpartners direct bijeen kunnen roepen, bijvoorbeeld als de situatie in een gezin stagneert of het niet lukt om met het kind in contact te komen.

Volwassen-ggz

Met de volwassen-ggz in Amsterdam is een aantal initiatieven tot stand gebracht waarin jeugd- en ggz-professionals samen optrekken en elkaars kennis vergroten. Belangrijk daar in is de samenwerking met de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. De expertise van deze verpleegkundige kan worden ingezet binnen de veiligheidsketen.

Tot slot worden alle medewerkers getraind volgens dezelfde methode, zodat professionals binnen het netwerk elkaar beter vinden en dus dezelfde taal spreken als het gaat om veiligheid. De deskundigheid op het gebied van ouderverstoting, kinderdoding en het herkennen van patronen in zorgmijdend gedrag worden vergroot.

Door: Nationale Zorggids