Normal_finance-and-medicine-health-insurance-concept-2021-08-26-17-11-10-utc-min__1_

De uitgaven aan farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stegen in 2022 met 380 miljoen tot 5,1 miljard euro. Daarmee stegen de uitgaven met 8,1 procent ten opzichte van 2021. De stijging is fors hoger dan in eerdere jaren. Dit meldt SFK. 

De uitgaven aan extramurale farmaceutische zorg omvatten de gedeclareerde geneesmiddelenkosten plus de vergoeding voor de geleverde farmaceutische zorg. De geneesmiddelenkosten maken ruim 70 procent van deze uitgaven uit. Het overige deel bestaat voor 98 procent uit tarieven die apothekers en zorgverzekeraars overeenkwamen voor de zorg die direct betrekking heeft op het verstrekken van geneesmiddelen. De andere twee procent declareerden apothekers voor zorgprestaties die niet zijn gerelateerd aan een verstrekking. Het merendeel (42 procent) van de uitgaven aan deze zorgprestaties brachten apothekers in rekening voor farmaceutische begeleiding vanwege ontslag uit, of opname in het ziekenhuis of bezoek aan de polikliniek.

Onvoorziene veranderingen

De gestegen uitgaven zijn hoger dan de raming van het ministerie van VWS in de begroting voor 2022. Destijds werd in 2022 een toename van 0,9 procent verwacht, wat in lijn ligt met de stijging van 0,9 procent die de SFK van 2020 op 2021 mat. De acht jaar voorafgaand aan 2022 stegen de uitgaven gemiddeld 1,8 procent per jaar. In vergelijking met de uitgavenontwikkeling in de afgelopen jaren, laten de uitgaven in 2022 met 8,1 procent dus een forse stijging zien.
 
De stijging is grotendeels toe te schrijven aan middelen met aanvullende voorwaarden voor de vergoeding ervan. Bijna een derde van de gestegen uitgaven (115 miljoen euro) komt door de toelating van het combinatiepreparaat van ivacaftor, tezacaftor en elexacaftor (Kaftrio) tot het basispakket. Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van taaislijmziekte. Toegenomen gebruik van verschillende dure antidiabetica zorgde voor een toename van de uitgaven met ruim 60 miljoen euro en toegenomen gebruik van DOAC-antistollingsmiddelen deed de uitgaven met ruim 40 miljoen euro stijgen.

Berekening

Zorgverzekeraars en de overheid ervaren de uitgaven lager dan de SFK berekent. Afspraken tussen verzekeraars en apothekers, fabrikanten en de overheid én fabrikanten en verzekeraars, leiden tot andere (geneesmidddel)prijzen dan de door apothekers gedeclareerde kosten. Volgens recente cijfers van het Zorginstituut Nederland verrekenden zorgverzekeraars zo achteraf ruim 460 miljoen euro in 2022. Verder rekent de SFK eigen bijdragen toe aan de uitgaven, terwijl verzekeraars die tot een bedrag van 250 euro per kalenderjaar bij de patiënt in rekening brengen.
 
Door: Nationale Zorggids