Normal_mantelzorg__ouderen__ondersteuning

In Nederland is de afgelopen periode een steeds luidere roep om betere kwaliteit van zorg voor mensen in een verpleeghuis. Onder andere het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers leidde tot de politieke keuze meer geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van die kwaliteit. De gewenste kwaliteit is vastgesteld in een kwaliteitskader door het Zorginstituut. De minister van Volksgezondheid heeft de Nederlandse Zorgautoriteit  (NZa) gevraagd goede tarieven vast te stellen zodat ieder verpleeghuis aan het kwaliteitskader kan voldoen. Dit meldt NZa. 

De NZa is van plan om goede tarieven vast te stellen op basis van feiten. Daarom start het met een uitvraag van data aan zorgaanbieders. Dat betekent wel een extra inspanning van de financiële afdeling van verpleeghuizen. Samen met de verpleeghuizen wordt bekeken hoe dit zo goed mogelijk en met zo min mogelijk belasting voor hen georganiseerd kan worden.

Integrale vergelijking

De nieuwe bekostiging wordt ontwikkeld op basis van een integrale vergelijking van de kosten die aanbieders maken om verpleeghuiszorg te bieden. De huidige bekostiging is gebaseerd op landelijke gemiddelden en houdt alleen rekening met de zorgzwaarte van clienten. Dat doet volgens de NZa geen recht aan de werkelijkheid.

Naast zorgvraag, wordt ook gekeken naar onder meer kosten die afhankelijk zijn van de regio waar zorg geleverd wordt. Het is de bedoeling om de toekomstige tarieven te baseren op de kosten van vergelijkbare verpleeghuisaanbieders. Dit maakt maatwerk mogelijk, met de bijbehorende passende tarieven.

Vanaf oktober worden verpleeghuizen gevraagd om een beperkt aantal gegevens aan te leveren. Daarmee moet meer inzicht komen in hun specifieke situatie. Om meer informatie te geven over de integrale vergelijking, organiseert de NZa vier regionale bijeenkomsten en komt er een helpdesk waar aanbieders met vragen terechtkunnen. 

Door: Nationale Zorggids