Normal_mantelzorg__ouderen__ondersteuning

Zorgkantoren willen zorginkopers van kwalitatief goede langdurige zorg worden. Door de toegenomen aandacht voor en informatie over de kwaliteit van zorg, verandert namelijk ook de rol van de zorgkantoren rond de inkoop van langdurige zorg (Wlz). Deze andere invulling van de rol van het zorgkantoor staat beschreven in Profiel 2021, een rapport dat in opdracht van de zorgkantoren is geschreven. Zorgkantoren willen een hogere zorgkwaliteit in de langdurige zorg stimuleren, die nadrukkelijk uitgaat van de wensen en behoeften van cliënten. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

Zorgkantoren werken aan inkopen van kwalitatief goede en passende zorg

Mensen die permanente zorg en veel toezicht nodig hebben, kunnen aanspraak maken op langdurige zorg (Wlz-zorg). Dit is zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, chronisch psychiatrische problematiek of mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Zorgkantoren maken afspraken met zorgaanbieders  voor alle mensen die recht hebben op Wlz-zorg, ongeacht waar iemand verzekerd is. In Nederland zijn acht zorgkantoren die samen in 31 zorgkantoorregio’s langdurige zorg inkopen.

De cliënt centraal bij de zorginkoop

Zorgkantoren gaan bij cliënten structureel signalen ophalen over hun wensen en behoeften en welke verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Ook gaan ze (meer) locaties bezoeken. Belangrijk onderdeel van de zorginkoop is de dialoog. Met het management, maar juist ook met cliënten, de cliëntenraad en zorgverleners. Doel is om samen de kwaliteit van zorg te verbeteren, ieder vanuit zijn eigen rol.

Zorgkantoren verbinder van het regionale zorgveld

Zorgkantoren willen zorginkoop doorontwikkelen naar een continu proces van verbeteren. Ze willen een verbindende rol vervullen in het regionale en landelijke zorgveld. Regionaal door zorgaanbieders en andere betrokken partijen te koppelen en samen knelpunten te benoemen en passende oplossingen te realiseren. Op individueel niveau zorgaanbieders die met dezelfde thematiek te maken hebben of juist een goed voorbeeld zijn te koppelen aan elkaar en kennis te delen. Landelijk en regionaal zijn ze verbindend door het organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten, het delen van goede voorbeelden en het opzetten van innovaties met aanbieders waar anderen ook van kunnen profiteren.

Door: Redactie Nationale Zorggids