Meer aandacht voor thema kindermishandeling in hbo curriculum door zelfscan

Voor verschillende hbo-opleidingen in het sociaal domein is een zelfscan ontwikkeld. Docenten kunnen met deze scan in kaart brengen of er in hun curriculum voldoende kennis en vaardigheden worden aangeboden op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is er een virtuele ‘kast’ ontwikkeld met lesmaterialen over dit thema. Dit meldt ZonMw.

De zelfscan is ontwikkeld voor de curricula van de hbo-opleidingen Pedagogiek, Social Work, Pabo en Verpleegkunde. Opleidingen kunnen de scan en kast gebruiken om hun studenten adequaat op te leiden tot professionals die kunnen en durven reageren in situaties waarin mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het project De professional als partner: opleidingen impuls in het hbo en eerdere onderzoeken toonden aan dat dit nog beter belegd kan worden in hbo-opleidingen. De opleidingsmanagers van de hbo-Pedagogiek-opleidingen hebben allen de belofte ondertekend om dit te realiseren.

Bijzaak

In de opleidingen wordt de noodzaak van meer aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling zeker gezien. Ook is er in veel opleidingen al aandacht en onderwijs rond dit thema. Opvallend is dat het merendeel van de opleidingen dit thema verdiepend aanbiedt in een apart minor-programma dat facultatief wordt aangeboden. In het major-programma dat de studenten verplicht doorlopen, is er minder onderwijs rondom dit onderwerp. Het is voor de meeste studenten dus geen verplichting maar een keuze om verdiepend met het onderwerp in aanraking te komen.

Blijven oefenen

Met name de meldcode wordt in vrijwel alle opleidingen behandeld. Maar zowel docenten, studenten als ervaringsdeskundigen en professionals uit het werkveld geven aan dat het ontwikkelen van moed om daadwerkelijk te handelen een veel steviger plek moet krijgen in alle opleidingen. Oefening in simulatie- en virtuele omgevingen wordt met name door studenten genoemd als mogelijkheid om deze moed te ontwikkelen.

Samenwerken en reflecteren

Ook het interprofessioneel samenwerken en het reflecteren op het eigen handelen en de eigen waarden rondom dit thema zouden meer aandacht mogen krijgen in de opleidingen. Wat zijn bijvoorbeeld drijfveren of inspiratiebronnen van de aankomend professionals? Tegelijkertijd zijn er slechts beperkt lesmaterialen aangeleverd rondom deze onderwerpen. Als die worden ontwikkeld, kunnen die nog worden toegevoegd aan de kast.
 
Door: Nationale Zorggids