Normal_kov_kinderopvang_po__basisschool

Vorig jaar richtte een aantal organisaties en ouders van kinderen met een beperking zich met een brief tot het College voor de Rechten van de Mens na sluiting van een aantal inclusieve opvangroepen. In deze notitie presenteert het College zijn bevindingen over inclusieve kinderopvang en doet het een aantal aanbevelingen aan het (toekomstige) kabinet. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens. 

Naar aanleiding van de brief voerde het College een verkenning uit naar de beleidskaders voor toegankelijkheid en inclusie in de kinderopvang. Daarna ging het College in gesprek met diverse betrokken partijen, waaronder ministeries, de VNG, de GGD GHOR, brancheorganisaties van kinderopvangorganisaties en ouders van kinderen met een beperking. Deze gesprekken waren belangrijk om de situatie en de problemen scherper in beeld te krijgen.

Ongeschikt of ontoereikend 

In de notitie constateert het College dat de toegankelijkheid voor en inclusie van kinderen met een beperking geen expliciet onderdeel uitmaken van de huidige kaders voor kinderopvang. Ook blijken de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het kader van voorzieningen voor voorschoolse educatie en jeugdzorg, waarnaar de regering verwijst als het gaat om toegang tot kinderopvang voor kinderen met een beperking, op dit moment ongeschikt of ontoereikend zijn om inclusie voor kinderen met een beperking te realiseren.

Het systeem van voorschoolse educatie in Nederland kent een beperkte doelgroep en is gericht op het wegwerken van taalachterstanden. Het is niet bedoeld om in te spelen op de diversiteit van kinderen met een beperking en hun ondersteuningsbehoeften in brede zin. En bij samenwerking en verbinding tussen de kinderopvang en andere domeinen, waaronder jeugdzorg, staan wettelijke belemmeringen inclusieve kinderopvang in de weg.

Op weg naar een inclusieve kinderopvang: wat moet er gebeuren?

Er is werk aan de winkel voor het (toekomstig) kabinet. Om te beginnen door ervoor te zorgen dat het ontbrekende beleid voor inclusieve kinderopvang er alsnog komt. Het College beveelt het kabinet onder meer aan om dit beleid samen met betrokken partijen, onder wie ouders van kinderen met een beperking en representatieve organisaties te ontwikkelen en daarbij steeds het VN-verdrag handicap mee te nemen. Daarbij is het de aanbeveling om te onderzoeken wat er nodig is voor breed toegankelijke en inclusieve kinderopvang, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van kinderen met een beperking en hun ondersteuningsbehoeften.

Door: Nationale Zorggids